Information till föräldrar innan och efter förlossning om symtom på fysiska skador och komplikationer hos kvinnan samt var man ska söka vård efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen ansåg att ytterligare forskning behövs om diagnostiken kan förbättras genom information till kvinnan och hennes eventuella partner om symtom på fysiska skador och komplikationer hos kvinnan samt var de ska söka vård. Teorin var att föräldrar behöver få information för att ha en möjlighet att veta vad som är naturliga, övergående symtom efter en förlossning och vad som inte är det. Viktigt att undersöka vad som bör ingå i informationen och när och hur den ska ges. Här kan studier också visa om informationen leder till att skador diagnostiseras i tidigare skede eller större utsträckning. 

Här spekulerade arbetsgruppen om att många kvinnor har symtom som kanske är orsakade av obehandlade eller felläkta förlossningsskador eller efterkomplikationer utan att ha fått en diagnos. Detta skulle kunna bero på att de inte fått tillräcklig information om detta samt att det finns en otydlighet kring var man ska söka vård.

Här togs också upp vikten av att vissa grupper, exempelvis könsstympade, kan behöva annan information och annat material än icke könsstympade. Det framhölls som viktigt att hitta en balans så att inte för stort ansvar läggs på föräldrarna. De ska bli informerade men inte hållas ansvariga för sin vård.

Läs rapporten

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om diagnostik av fysiska skador efter vaginal förlossning. 
Se specifik kunskapslucka om diagnostik av förlossningsskador hos könsstympade

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här