Independent Living Services (ILS) som stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det finns behov av utvecklingsarbete för att identifiera mer effektiva former av ILS. I det arbetet kan insatsen Take Charge fungera som en inspiration eftersom den redovisar positiva effekter för fem av sex utfallsmått. När det finns en eller flera svenska versioner av ILS eller en annan permanent stödjande insats för att förbereda inför vuxenlivet behöver de utvärderas i svensk och nordisk forskning av hög kvalitet, företrädesvis i form av randomiserade kontrollerade studier. De regeländringar som skett på området, såsom stödboende och hälsokontroller för placerade barn, behöver även följas upp för att se om det fått önskade effekter. Läs rapporten

Vad finns?

Resultaten talar för att ILS kan förbättra ungdomarnas boendesituation, hjälpa dem till en gymnasieexamen och påbörja en eftergymnasial utbildning, leda till ett arbete samt öka deras självbestämmande och livskvalitet (låg tillförlitlighet, ). Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård. En systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 316. ISBN 978-91-88437-58-7. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här