Förebyggande insatser mot öppna drogmarknader (indikerad prevention) avseende minskning av skjutvapenvåld

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Studierna behöver rapportera insatsernas konkreta innehåll. Studierna behöver rapportera osäkerheten kring effektmåtten i form av standardfel för att möjliggöra att resultat från olika studier kan läggas samman.

Vad finns?

Insatser mot öppna drogmarknader (drug market interventions, DMI) har effekt på förekomst av narkotikabrottslighet

(IRR=0,65 (95% KI, 0,43 till 0,88).

DMI minskar narkotikabrottslighet med 35% under i genomsnitt 18 månader (låg tillförlitlighet). Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. SBU Utvärderar, rapport nr 369. Läs rapporten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här