Fördjupad och strukturerad undersökning av kvinnan vid efterkontroll efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Kan en fördjupad grundlig undersökning vid efterkontroll leda till bättre diagnostik? Argument som fördes fram av gruppen som prioriterade denna fråga var att det är viktigt att efterkontroller görs grundligt och på samma sätt i hela landet för att kunna fånga upp eventuella återstående problem. Det gäller både skador som inte upptäckts tidigare och skador som behandlats men inte läkts på ett tillfredsställande sätt. Därför behöver studier göras för att undersöka vilka moment en sådan undersökning bör innehålla. Deltagarna trodde att det fanns stora möjligheter att vid en förbättrad efterkontroll kunna ställa fler korrekta diagnoser. Det finns idag stor variation i de efterkontroller som sker i landet och även variation i huruvida en gynekologisk undersökning genomförs eller inte. Här lyftes tankar om att genom att standardisera denna undersökning och göra den mer grundlig, exempelvis genom checklistor, palpation vaginalt och analt, så skulle de som utför undersökningen öka sin kunskapsnivå samtidigt som fler kvinnor eventuellt skulle få en korrekt diagnos. Här togs också upp möjligheten att en grundlig strukturerad undersökning skulle kunna leda till en ökad trygghet för de kvinnor som oroar sig för att de fått någon skada (men som inte har det).

Läs rapporten

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om diagnostik av fysiska skador efter vaginal förlossning.  
Se specifik kunskapslucka om diagnostik av förlossningsskador hos könsstympade

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här