Förberedande arbetsmarknadsinsatser i form av stöd och starta-eget-bidrag för personer med varaktigt försörjningsstöd

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det skulle vara värdefullt med samsyn bland berörda om vad som är viktigast att mäta och hur det kan mätas genom att en överenskommen uppsättning av prioriterade utfall, ett så kallat core outcome set (COS), togs fram. Enligt organisationen COMET (Core Outcome Measures in Effectiveness Trials) pågår arbete med ett core outcome set för ”work participation” (deltagande i arbetslivet), men för närvarande finns inget sådant publicerat. Framtida forskning om arbetsmarknadsinsatser behöver också beakta eventuella skillnader mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper liksom riskfaktorer som till exempel ohälsa och låg anställningsbarhet.

 Läs mer i Kapitel 11, Överväganden för forskning, i rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer med varaktigt försörjningsstöd [Effects of active labour market programs for long-term social assistance recipients: a systematic review]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 351. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här