Föräldrastödsprogrammet PMTO för att förebygga utagerande beteende hos barn som på gruppnivå har en förhöjd risk för psykisk ohälsa (selektiv prevention) jämfört med ingen intervention eller väntelista avseende flera utfall

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

  • Forskningen skulle kunna bidra till kunskap i högre utsträckning om studierna använde samma eller likartade metoder för att mäta effekter på psykisk ohälsa hos barn och föräldrarnas förmåga att hantera barnen. För alltfler områden utvecklas idag så kallade core outcome sets, det vill säga uppsättningar av mått som valts ut i konsensus mellan forskare, kliniker och brukare. Sådana överenskomna mått skulle därmed kunna vara en väg framåt.
  • Om studien använder väntelista behöver man genomföra en uppföljningsmätning av effekter innan gruppen erbjuds att delta i programmet.
  • Studier på förebyggande program bör genomföras så att någon grupp inte får någon intervention, för att underlätta en samlad kunskap om programmets effekter.
  • Det vore värdefullt om studier mer systematiskt redovisade andel som deltagit i större delen av programmet, detta för att få en bättre kunskap om doseffekter.
  • Forskning på området skulle vinna på att olika discipliner samarbetar i studier.

Läs rapporten

Vad finns?

Bedömning är att PMTO på selektiv nivå har inga eller försumbara effekter på föräldraskattade externaliserande problem jämfört med inga insatser vid uppföljning efter sex månader (låg tillförlitlighet, GRADE Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet). Vid längre uppföljningstider ses mindre försämringar för dem som deltagit i programmet jämfört med kontrollgruppen (lärarskattning) (låg tillförlitlighet, GRADE Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet). PMTO kan förbättra föräldraförmågan (låg tillförlitlighet, GRADE Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet).

Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Utvärderar 339. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här