Föräldrastödsprogrammet PCIT för att förebygga utagerande beteende hos barn som visar tidiga tecken på externaliserande problem (indikerad prevention) jämfört med verksamhet som vanligt avseende flera utfall

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

  • Forskningen skulle kunna bidra till kunskap i högre utsträckning om studierna använde samma eller likartade metoder för att mäta effekter på psykisk ohälsa hos barn och föräldrarnas förmåga att hantera barnen. För alltfler områden utvecklas idag så kallade core outcome sets, det vill säga uppsättningar av mått som valts ut i konsensus mellan forskare, kliniker och brukare. Sådana överenskomna mått skulle därmed kunna vara en väg framåt.
  • Om studien använder väntelista behöver man genomföra en uppföljningsmätning av effekter innan gruppen erbjuds att delta i programmet.
  • Studier på förebyggande program bör genomföras så att någon grupp inte får någon intervention, för att underlätta en samlad kunskap om programmets effekter.
  • Det vore värdefullt om studier mer systematiskt redovisade andel som deltagit i större delen av programmet, detta för att få en bättre kunskap om doseffekter.
  • Forskning på området skulle vinna på att olika discipliner samarbetar i studier.

Läs rapporten

Vad finns?

Bedömningen är att PCIT som indikerad prevention kan minska externaliserande beteende (måttlig effekt) hos barn i förskoleåldern jämfört med sedvanliga insatser vid uppföljningstider på upp till två år när det är modern som skattar effekten (låg tillförlitlighet, GRADE Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet). Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Utvärderar 339. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här