Föräldrastödsprogrammet Incredible Years för att förebygga utagerande beteende hos barn som visar tidiga tecken på externaliserande problem (indikerad prevention) jämfört med ingen intervention eller väntelista avseende flera utfall

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

  • Forskningen skulle kunna bidra till kunskap i högre utsträckning om studierna använde samma eller likartade metoder för att mäta effekter på psykisk ohälsa hos barn och föräldrarnas förmåga att hantera barnen. För alltfler områden utvecklas idag så kallade core outcome sets, det vill säga uppsättningar av mått som valts ut i konsensus mellan forskare, kliniker och brukare. Sådana överenskomna mått skulle därmed kunna vara en väg framåt.
  • Om studien använder väntelista behöver man genomföra en uppföljningsmätning av effekter innan gruppen erbjuds att delta i programmet.
  • Studier på förebyggande program bör genomföras så att någon grupp inte får någon intervention, för att underlätta en samlad kunskap om programmets effekter.
  • Det vore värdefullt om studier mer systematiskt redovisade andel som deltagit i större delen av programmet, detta för att få en bättre kunskap om doseffekter.
  • Forskning på området skulle vinna på att olika discipliner samarbetar i studier.

Läs rapporten

Vad finns?

Bedömningen är att:

  • Incredible Years på indikerad nivå har en liten effekt på föräldraskattade externaliserande problem vid uppföljning efter sex månader jämfört med passiv kontroll (måttlig tillförlitlighet, GRADE Symbol som betyder måttlig vetenskaplig tillförlitlighet)
  • programmet har inga eller försumbara effekter (lärarskattat externaliserande beteende) vid uppföljning mellan nio månader och 2,5 år (måttlig tillförlitlighet, GRADE Symbol som betyder måttlig vetenskaplig tillförlitlighet)
  • programmet har inga eller försumbara effekter på självskattade externaliserande problem (låg tillförlitlighet, GRADE Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet) 
  • resultaten kan tyda på att föräldrarnas användning av negativa strategier minskar (låg tillförlitlighet, GRADE Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet)
  • det kan finnas ett samband mellan föräldraförmåga och i vilken utsträckning föräldrarna deltog i programmet (låg tillförlitlighet, GRADE Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet)

Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Utvärderar 339. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här