Elektromyografisk (EMG) biofeedback jämfört med lidokain vid provocerad vulvodyni (vestibulit)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det behövs fler kontrollerade studier, helst med randomisering. Studiepopulationerna behöver ökas.Längre uppföljningstider skulle ge bättre uppfattning om behandlingseffekten över tid.

Core outcome set – gemensamma överenskommelser om prioriterade utfall för behandlingseffekt saknas. Det är en viktig anledning till att det inte går att lägga ihop resultatet av studier som studerat samma typ av behandling. Gemensamma utfallsmått skulle även underlätta jämförelser mellan studier som har utvärderat olika typer av behandlingar.

Behandling av subgrupper – endast i ett fåtal studier har man jämfört behandlingsutfall för olika subgrupper, vanligast jämförelser är mellan primär och sekundär provocerad vulvodyni. Även jämförelser av behandlingsutfall av andra subgrupper skulle vara värdefullt, exempelvis kvinnor med och utan sexuell relation/aktivitet, olika sexuell läggning, med och utan psykisk ohälsa/annan samtidig samsjuklighet. Resultatet av dessa studier kan möjliggöra en mer individanpassad behandling.

Läs rapporten, Kapitel 9. Överväganden för forskning

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 326. ISBN 978-91-88437-70-9. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här