Behandling vid olika tidpunkter vid levatorskada efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Ytterligare forskning behövs kring när olika former av behandling bör sättas in ansåg gruppen som gjorde prioriteringen. Om levatorskadan även involverar nervskada så kan forskning utreda om man bör avvakta med kirurgiska ingrepp tills nerven hunnit läka eller inte. Med hänsyn till hur kroppen återhämtar sig efter en förlossning, och när det är möjligt att upptäcka och behandla skador, är det viktigt att undersöka vid vilken tidpunkt olika behandlingar kan ge effekt, detta inkluderar även icke-kirurgisk behandling. Då kirurgi medför risk för komplikationer är det viktigt att få mer kunskap om vilka skador som kan bli bättre med tiden och vilka som bör åtgärdas med en gång. Är det optimalt att operera först när symtom kommer eller ska detta göras innan? Gruppen som gjorde prioriteringen menade att registerforskning skulle kunna bidra med viktiga resultat.

Läs rapporten

Vad finns?

Eftersom litteratursökningen i SBU:s systematiska kartläggning bara skett på översiktsnivå är det oklart om det finns primärstudier. Se översikten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten

 Systematisk kartläggning som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 250. ISBN 978-91-85413-93-5. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här