Återkommande utbildning av vårdpersonal för prevention av fysiska skador hos kvinnan vid vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Hur kan återkommande utbildning till personalen påverka uppkomst av förlossningsskador? Gruppen som genomförde prioriteringen menade att detta troligen hade stor betydelse, inte minst för att inhämta ny kunskap från forskning som tillkommer men också för att hålla sig uppdaterad inom området samt få ökad kunskap kring exempelvis kvinnans anatomi. Här lyftes att det kunde ingå forskning om betydelsen av personalens erfarenhet när det gäller utfallet att minska förekomst av förlossningsskador.

Läs rapporten

Vad finns?

Det finns vetenskaplig evidens för att utbildningsprogram, som syftar till att barnet föds fram långsamt, att mellangården skyddas genom olika handgrepp och att klipp i mellangården utförs när det är nödvändigt, minskar uppkomsten av analsfinkterskador (grad 3–4-bristning) enligt SBU:s rapport om analsfinkterskador.

Läs rapporten

Se även specifik kunskapslucka om vårdpersonalens erfarenhet och prevention av förlossningsskador

Se även specifika kunskapsluckor om utbildningsinsatser respektive teamträning för personalen för att minska risken för bristningar på ändtarmens ringmuskel hos kvinnor vid vaginal förlossning.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här