Framtida forskning om pressande arbete och hälsotillstånd

Sedan år 2011 har SBU i uppdrag från regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sjukdom. Inom ramen för uppdraget tar SBU fram olika typer av rapporter. Vi har sammanställt information om forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor som har identifierats i arbetet med SBU-rapporterna. Informationen riktar sig främst till dig som forskar om arbetsmiljö och hälsotillstånd och till finansiärer av forskning inom området.

Denna sida tar upp forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor om samband mellan pressande arbete och hälsotillstånd som identifierats i rapporterna.

Vilken forskning behövs i framtiden?

I rapporten Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem: en systematisk litteratur­översikt (2014) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forsknings­behov avseende betydelsen av pressande arbete för ryggproblem hos vuxna personer:

  • De begrepp som används för att beskriva vissa exponerings­faktorer behöver preciseras för att informationen om arbetets beskaffenhet ska bli mer exakt och tillämpbar. Exempel är samlings­begrepp av typen ”pressande arbete”. Om forskarna istället undersöker vad det är i arbetet som är pressande blir den framtida kunskapen mer exakt.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

Läs mer om övergripande metodologiska frågor

Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit efter publiceringen av ovanstående rapport.