Framtida forskning om manuell hantering i arbetet och hälsotillstånd

Sedan år 2011 har SBU i uppdrag från regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för sjukdom. Inom ramen för uppdraget tar SBU fram olika typer av rapporter. Vi har sammanställt information om forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor som har identifierats i arbetet med SBU-rapporterna. Informationen riktar sig främst till dig som forskar om arbetsmiljö och hälsotillstånd och till finansiärer av forskning inom området.

Denna sida tar upp forskningsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor om samband mellan manuell hantering i arbetet och hälsotillstånd som identifierats i rapporterna.

Vilken forskning behövs i framtiden?

I rapporten Arbets­miljöns betydelse för artros­besvär: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, sociala och etiska aspekter (2016) identifierade de sakkunniga i projektet framtida forsknings­behov avseende betydelsen av manuell hantering i arbetet för artros­besvär hos vuxna personer:

  • Förhoppningsvis kommer den framtida forskningen att leda till tydligare dos–respons­modeller. Det vore även bra om studierna kunde beskriva hur andra faktorer, till exempel samverkan mellan olika exponeringar, minskar eller ökar risken för artros­besvär. Att bära och lyfta kommer under lång tid att vara ”nödvändigt” i arbetslivet och då är det mycket viktigt att veta vilka faktorer som kan förebygga uppkomst av artrosbesvär.
    Exempel: Hjälper det att ta pauser eller att variera belastningen?
  • Forskning visar en ökad risk för att utveckla artrosbesvär efter en skada på leden. Framtidens studier skulle kunna undersöka om dessa individer är mer sårbara för att jobba med tunga lyft.

Exponering–utfall

  • Det är angeläget med framtida forskning om samband mellan att lyfta och bära i arbetsmiljön och artrosbesvär i yttre nyckelbensleden.

Läs mer i Kapitel 8 i rapporten.

Läs mer om övergripande metodologiska frågor

Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit efter publiceringen av ovanstående rapport.