Förstudie: Ätstörningar

Detta är en sammanfattning av förstudie från SBU på en avgränsad fråga. Förstudien bygger inte på en systematisk litteratursökning. Kvaliteten på ingående studier som nämns i förstudien har inte bedömts. Denna förstudie har tagits fram av SBU:s kansli och utgör ett beslutsunderlag för SBU, men har inte granskats av SBU:s vetenskapliga råd eller nämnd.

Ställningstagande mot bakgrund av förstudien

☐ Starta SBU Utvärderar
☑ Starta SBU Bereder
☐ Starta SBU Kommenterar
☐ Starta ett SBU upplysningstjänstsvar
☐ Starta SBU Kartlägger
☐ Resulterade i vetenskapliga kunskapsluckor
☐ Avsluta i och med förstudien

Underlag från förstudien

En genomgång av kvalitativ forskning inom området identifierade intressanta studier, som berör personer med ätstörning, närstående och hälso- och sjukvårdens perspektiv.

Som komplement till SBU:s underlag planerar Social­styrelsen att gå igenom NICE-rapporten och även göra en praxisundersökning.

Bakgrund

Rapporten kommer främst att rikta sig till Social­styrelsen som svar på ett uppdrag som tilldelats SBU i reglerings­­brevet för juni 2018. SBU fick i uppdrag av regeringen att vid förfrågan från Social­styrelsen lämna underlag till Social­styrelsen, angående det uppdrag Social­styrelsen har fått i reglerings­­brev enligt regerings­­beslut I:8 från den 7 juni 2018 (dnr S2018/03510/FS), att se över kunskaps­­läget när det gäller vård av ätstörningar.

Utlåtande från SBU:s interna kvalitetsgrupp

7 september 2018: SBU:s interna kvalitets­grupp förordar att man går vidare med projektet.

Personer inom SBU:s kansli som medverkat i förstudien

  • Karin Stenström, projektledare
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist
  • Maria Skogholm, projektadministratör

Sakkunnig som konsulterats under förstudien

  • Ata Ghaderi, professor, sektionen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Förstudie – sammanfattning Sammanfattningen redovisar SBU:s ställnings­tagande mot bakgrund av förstudien, samt en kort beskrivning av vad som framkommit i förstudien. Om en förstudie visar att ämnet inte är lämpligt för någon av SBU:s produkt­typer avslutas processen.

Publicerad: 2018-12-20
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/480

Identifierade kunskapsluckor