Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Metoder för behandling av långvarig smärta

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Syfte

Syftet med rapporten är att sammanfatta det vetenskapliga underlaget rörande effekter, biverkningar samt kostnadseffektivitet för metoder som används för att behandla långvarig, icke-cancerrelaterad smärta. Behandling som innebär öppen kirurgi har exkluderats från genomgången.

Metod

Rapporten är en systematisk litteraturöversikt. Det vetenskapliga underlaget söktes systematiskt i olika databaser med utgångspunkt från projektets frågeställningar och inklusionskriterier. De identifierade studierna granskades systematiskt med utgångspunkt från förutbestämda kriterier. De vetenskapliga underlaget för slutsatserna har graderats som starkt, måttligt starkt eller begränsat.

Citera denna SBU-rapport: 
SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2006. SBU-rapport nr 177/1. ISBN 91-85413-08-9.

SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2006. SBU-rapport nr 177/2. ISBN 91-85413-09-7.

Behandling av långvarig smärta – Frågor och svar

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Dag Lundberg (ordförande), professor emeritus, Anestesikliniken, Universitetssjukhuset, Lund.
 • Jörgen Boivie, professor, överläkare, Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping.
 • Björn Gerdle, professor, centrumchef, Avdelning för rehabmedicin, Hälsouniversitetet, Linköping samt Smärt och yrkesmedicinskt centrum, Linköping.
 • Ann-Christine Gullacksen, filosofie doktor socialt arbete, universitetslektor, Hälsa och samhälle, Malmö högskola, Malmö.
 • Eva Johansson, docent, lektor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin, Umeå universitet, Umeå.
 • Marianne Kristiansson, med doktor, chefsöverläkare, adjungerad lektor, specialist i anestesiologi och smärtlindring, Rättsmedicinalverket samt institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm.
 • Thomas List, professor, övertandläkare, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, Malmö.
 • Clas Mannheimer, professor, överläkare, Multidisciplinärt smärtcentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, Göteborg.
 • Gunnar L Olsson, docent, överläkare, chef för smärtsektionen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm.
 • Märta Segerdahl, docent, överläkare, adjungerad lektor, Anestesikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
 • Björn Sjöström, professor, Högskolan i Skövde.
 • Anne Söderlund, docent, leg sjukgymnast, Enheten för sjukgymnastik, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Uppsala.
 • Ania Willman, filosofie doktor, universitetslektor, leg sjuksköterska, Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa, Karlskrona.

SBU

 • Susanna Axelsson, projektledare SBU
 • Ingemar Eckerlund, hälsoekonom, SBU, Stockholm
 • Lars-Åke Marké, hälsoekonom, SBU, Stockholm
 • Åsa Svensson, projektassistent, SBU
Sidan publicerad