Kontinuitet i vården

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska och etiska aspekter

Denna rapport syftar till att undersöka effekter av relationskontinuitet i vården, vilket är när en patient och dennes läkare eller annan vårdpersonal har kontakt över längre tid. Utvärderingen är avgränsad till personer med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) respektive personer med allvarlig psykisk sjukdom. Analyser av ekonomiska och etiska aspekter ingår i rapporten.

Slutsatser

Vid jämförelse av högre i förhållande till lägre relationskontinuitet har följande framkommit:

För personer med astma eller KOL ger högre relationskontinuitet i vården:

  • lägre risk att dö i förtid (låg tillförlitlighet)
  • lägre risk för sjukhusinläggning i måttlig till hög utsträckning (måttlig tillförlitlighet)
  • lägre risk för akutmottagningsbesök (låg tillförlitlighet)
  • lägre hälso- och sjukvårdskostnader (låg tillförlitlighet).

Utifrån hälsoekonomiska scenarioanalyser baserade på resultaten på vårdutnyttjande medför högre relationskontinuitet för personer med astma eller KOL:

  • 30–60 procent färre sjukhusinläggningar. I Sverige skulle detta kunna innebära besparingar i storleksordningen 235–470 miljoner kronor per år för sjukhusvistelser.
  • 10–60 procent färre akutmottagningsbesök. I Sverige skulle detta kunna innebära besparingar i storleksordningen 16–100 miljoner kronor per år för den typen av besök.

För personer med allvarlig psykisk sjukdom ger högre relationskontinuitet i vården:

  • lägre risk att dö i förtid (låg tillförlitlighet)
  • lägre risk för akutmottagningsbesök (låg tillförlitlighet)
  • förbättrad livskvalitet (låg tillförlitlighet).

Utifrån hälsoekonomiska scenarioanalyser baserade på resultaten för vårdutnyttjande medför högre relationskontinuitet för personer med allvarlig psykisk sjukdom:

  • 5–15 procent färre akutmottagningsbesök. I Sverige skulle detta kunna innebära besparingar i storleksordningen 2–7 miljoner kronor per år för den typen av besök.

Citera denna rapport:
SBU. Kontinuitet i vården. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 329. ISBN 978-91-88437-73-0.

Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2021-08-19
Rapportnr: 329
Diarienr: SBU 2019/643
https://www.sbu.se/329