Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar

En fördjupad analys av SEL-programmen

Forskning visar att program för socioemotionellt lärande (SEL) stärker de förmågor hos barn och ungdomar som främjar psykiskt välbefinnande. Detta gäller oavsett ålder, kön, socioekonomisk status och grad av psykiskt välbefinnande innan insatsen påbörjades.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Publicerad: Rapportnr: 373 Diarienr: SBU 2023/142 ISBN: 978-91-987555-1-0 https://www.sbu.se/373

Rapportens resultat

Forskning visar att program för socioemotionellt lärande (SEL) som ges universellt till barn och ungdomar stärker sådana förmågor som främjar det psykiska välbefinnandet. Efter att ha granskat den vetenskapliga litteraturen (69 inkluderade studier, nästan 100 000 deltagare) har SBU dragit slutsatserna att SEL-program har positiva effekter på förmågor som stödjer psykiskt välbefinnande, såsom självkontroll, social medvetenhet, relationskompetens, resiliens och copingstrategier. Dessa resultat gäller oavsett ålder, kön och socioekonomisk status. Barn med lägre grad av psykiskt välbefinnande tycks gynnas mer av SEL-program än andra barn, men det vetenskapliga underlaget är begränsat. För barn och ungdomar i åldern 12 till 18 år kan programmen även ha positiva effekter på det psykiska välbefinnandet. För yngre barn går det inte att bedöma SEL-programmens effekter på det psykiska välbefinnandet, eftersom det finns för lite forskning.

Relaterad rapport

I en tidigare rapport utvärderade SBU flera olika program som syftar till att främja barn och ungdomars psykiska välbefinnande. I rapporten undersöktes både effekter och upplevelser av programmen, samt hälsoekonomiska och etiska aspekter. Den rapporten innehåller också överväganden kring val av utfall, programteori, implementering och långtidseffekter. Den som är intresserad av dessa aspekter hänvisas till huvudrapporten.

Vad innehåller denna rapport?

I denna rapport görs en fördjupad utvärdering av effekten av program för socioemotionellt lärande (SEL). Vi har specifikt undersökt om barnen och ungdomarnas ålder, kön, socioekonomi och grad av psykiskt välbefinnande vid programstart spelar in på programmens effekt. Observera att andra aspekter inte är utvärderade i denna rapport.

Citera denna rapport:
SBU. Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar: en fördjupad analys av SEL-programmen. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2024. SBU Utvärderar 373. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/373.

Tema: Att stödja god psykisk hälsa hos barn och ungdomar

På denna sida har vi samlat SBU-rapporter som handlar om program som ges till barn för att öka möjligheterna till en god psykisk hälsa. Rapporterna är delar av bredare regeringsuppdrag om program för psykisk hälsa hos barn under 18 år. Till temasidan

Pressmeddelande

Program för socioemotionellt lärande främjar psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar oavsett demografiska faktorer

Oavsett ålder, kön, socioekonomisk status och grad av psykiskt välbefinnande, stärker program för socioemotionellt lärande (SEL) förmågor hos barn och ungdomar som främjar det psykiska välbefinnandet. Detta enligt en fördjupad analys som SBU har gjort av aktuell forskning på området.

Läs pressmeddelandet
Sidan publicerad