Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Förebyggande åtgärder mot fetma

Uppdatering av kapitlen om förebyggande åtgärder i SBU:s rapport "Fetma – problem och åtgärder" publicerad 2002.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Övervikt och fetma är ett växande problem i stora delar av världen och i Sverige har antalet överviktiga nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Fetma påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Det är därför angeläget både ur samhällets och ur individens perspektiv, att finna strategier för att bemästra detta problem. Fetma som redan har uppstått är svårbehandlad och effektiva förebyggande åtgärder är därför synnerligen angelägna. SBU har nu uppdaterat rapporten Fetma – problem och åtgärder (2002) rörande förebyggande åtgärder för att täcka in publikationer som utkommit år 2001 t o m 2004 vad gäller såväl barn och ungdomar som vuxna.

Frågeställning

  • Hur många studier av acceptabel kvalitet har tillkommit?
  • Vad visar de nya resultaten?
  • Vilket blir det sammanvägda resultatet från tidigare och nytillkomna studier?
  • Hur ställer sig resultaten från SBU:s granskning i jämförelse med dem från andra systematiska litteraturöversikter under senare år?
  • Finns det viktiga, preliminära forskningsresultat, som kan vara av intresse för strategier i samhället, även om de inte är helt vetenskapligt säkerställda?

Citera denna SBU-rapport: SBU. Förebyggande åtgärder mot fetma. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 173. ISBN 91-85413-01-1.

Projektgrupp

  • Mona Britton, Professor i internmedicin, medicinskt sakkunnig på SBU, Stockholm
  • Jan Östman, Docent, SBU, Stockholm
  • Ewalotte Ränzlöv, Projektassistent, SBU, Stockholm

Adjungerade

  • Johan Skånberg, Med kand (nytillkomna studier, Barn och ungdom)
  • Johan Bring, Adjungerad professor, statistiker (den statistiska analysen), Statisticon AB.
Sidan publicerad