Behandling och rehabilitering vid fibromyalgi

En systematisk översikt och utvärdering av effekter på hälsa

Rapporten är ett regeringsuppdrag. I uppdraget ingick att utvärdera metoder för behandling och rehabilitering av personer med fibromyalgi. Personer med fibromyalgi kan både behöva insatser som syftar till att minska symtom för stunden och sådana som förväntas leda till en långvarig förbättring. SBU publicerade år 2010 en rapport om rehabilitering vid långvarig smärta och i den ingick rehabilitering av personer med fibromyalgi. Jämfört med den rapporten har vi vidgat ramen för de behandlingar vi tar upp.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Slutsatser

 • Utvärderingen visar att det saknas tillräckligt många välgjorda studier med långtidsuppföljning för att bedöma effekterna av sådana behandlingar som används för att åstadkomma en varaktig förbättring vid fibromyalgi. Det gäller även behandlingar för vilka vi har kunnat identifiera studier, som några psykologiska behandlingar, utbildningsinsatser (psykoedukativa insatser), fysisk aktivitet och akupunktur. Detta betyder att vi inte säkert kan avgöra om, eller hur, effektiva de är.
 • För två läkemedel, duloxetin och pregabalin, visar resultaten att behandlade patienter själva skattar sig som förbättrade efter 3 månaders behandling (resultaten har för båda läkemedel låg tillförlitlighet). Vidare att duloxetin kan minska smärtpåverkan och depression (resultaten har låg tillförlitlighet) och att pregabalin kan minska fibromyalgisymtom och smärtintensitet samt förbättra sömnkvalitet (resultaten har låg tillförlitlighet) efter samma behandlingslängd.

Kommentar

Det är inte helt klart i vilken utsträckning deltagarna i studierna överensstämmer med alla personer med fibromyalgi idag. Studiernas deltagare har vanligen rekryterats utifrån att de haft fibromyalgi i enlighet med de diagnoskriterier som ställdes upp av American College of Rheumatology (ACR) år 1990. De kriterierna har därefter omarbetats. Skillnader mellan de äldre och nyare ACR-kriterierna kan påverka vem som får diagnosen fibromyalgi. I kliniken kan tillståndet dessutom vara mer komplicerat, som vid till exempel uttalad samsjuklighet. Det medför att behovet av behandling – och därmed också effekterna av olika behandlingar – kan skilja sig mellan delgrupper av personer med olika förutsättningar. För att undersöka det behövs studier som undersöker behandlingseffekterna i sådana delgrupper av fibromyalgipatienter.

Till regeringens pressmeddelande om uppdraget

Citera denna rapport:

SBU. Behandling och rehabilitering vid fibromyalgi: en systematisk översikt och utvärdering av effekter på hälsa. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Utvärderar 340. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/340

Projektgrupp

Sakkunniga

SBU anlitade följande externa sakkunniga i projektet:

 • Monica Buhrman, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut och universitetslektor vid avdelningen för klinisk psykologi,  institutionen för psykologi, Uppsala universitet
 • Diana Kadetoff, PhD, överläkare, specialist i smärtlindring och rehabiliteringsmedicin, Stockholm Spine Center;, smärtforskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Björn Äng, professor, fysioterapeut, Enheten för forskning och högre utbildning, Regionstyrelsens förvaltning, Region Dalarna

Kansli

Från SBU medverkade:

 • Anna Christensson, projektledare
 • Martin Norman, biträdande projektledare
 • Susanne Johansson, biträdande projektledare (till och med maj 2020)
 • Jessica Dagerhamn, biträdande projektledare
 • Anna Attergren Granath, projektadministratör
 • Agneta Brolund, informationsspecialist (till och med 31 december 2020)
 • Carl Gornitzki, informationsspecialist (från och med 1 januari 2021)

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Fibromyalgi: Brist på bra studier av metoders varaktiga effekt

Vilka enskilda behandlingar som kan ge varaktig förbättring vid fibromyalgi är i de flesta fall oklart. För två läkemedel finns det ett visst vetenskapligt stöd avseende en del utfall efter tre månader. Men när det gäller andra metoder är den vetenskapliga osäkerheten för stor för att dra tillförlitliga slutsatser om effekter på sikt, enligt SBU:s utvärdering.

Läs artikeln

Mer inom ämnet

Sidan publicerad