Behandling av extremt graviditetsillamående (hyperemesis gravidarum)

En systematisk översikt

I denna rapport utvärderar SBU metoder för att behandla gravida med extremt graviditetsillamående – hyperemesis gravidarum (hyperemesis). Utvärderingen är ett regeringsuppdrag.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Det är mycket vanligt att gravida kvinnor mår illa och kräks under första halvan av graviditeten. De flesta kan hantera graviditetsillamående på egen hand, men ungefär en tredjedel får mer uttalade symtom. Den allvarligaste formen av graviditetsillamående – hyperemesis – drabbar cirka 0,3 till 3 procent av alla gravida, börjar tidigt under graviditeten och kännetecknas av svårbehandlat illamående och kräkningar. Kvinnan får svårt att få i sig mat och dryck och tillståndet medför en kraftig begränsning av dagliga aktiviteter. Inom specialistvården i Sverige vårdas knappt 4 000 kvinnor per år för ihållande kräkningar under graviditeten.

Det är ännu oklart vad som orsakar hyperemesis och de många olika behandlingsmetoderna är därmed inte riktade mot grundorsaken utan syftar till att minska symtomen illamående och kräkningar, återställa salt- och vätskebalans vid uttorkning samt förhindra komplikationer.

Slutsatser

 • Effekten av behandling med läkemedel, kosttillskott, reglering av födointag samt olika sätt att återställa vätskebalansen hos uttorkade patienter vid hyperemesis kan inte bedömas på grund av att studierna är mycket få och resultaten har mycket låg tillförlitlighet. Av samma skäl kan inte heller effekten av olika sätt att organisera vården vid hyperemesis bedömas.
 • Det behövs fler välgjorda forskningsstudier om behandling av hyperemesis. Särskilt behövs studier som utvärderar läkemedel som är vanliga vid behandling av illamående i Sverige såsom prometazin i kombination med koffein och efedrin, ondansetron och metoklopramid, samt om kombinationsbehandling med dessa preparat är bättre än behandling med bara ett preparat.
 • Akupressur som tillägg till standardbehandling ger möjligen en måttlig minskning av illamående och kräkningar vid bedömning efter 48 timmar, jämfört med placebo (låg tillförlitlighet)1.

1. Det är SBU:s nämnd som beslutar om slutsatserna

Kommentar

Ett stort antal behandlingsmetoder med olika verkningsmekanismer identifierades i den här utvärderingen. I de flesta fallen fanns dock endast en liten eller medelstor studie per behandlingsmetod. Detta begränsade möjligheterna att lägga samman resultat och dra vetenskapligt tillförlitliga slutsatser om effekter. Att underlaget har mycket låg tillförlitlighet ska inte tolkas som att det är säkerställt att behandlingarna saknar effekt. Det betyder däremot att det behövs fortsatt forskning för att förbättra kunskapsläget om olika behandlingsmetoders effekter vid hyperemesis.

I Sverige används akupressur som behandling vid hyperemesis i varierande utsträckning. Denna utvärdering har visat att akupressur som tillägg till standardbehandling möjligen har en måttlig effekt på illamående och kräkningar. Kontrollgruppen fick akupressur på punkter utan förmodad effekt. Underlaget består av två studier där alla deltagare fick standardbehandling som bestod av intravenös vätskebehandling. I den ena studien ingick även läkemedel mot illamående samt tiamin i standardbehandlingen. SBU bedömer att storleken på effekten är kliniskt betydelsefull. Resultatet har dock låg tillförlitlighet, och det är önskvärt med fler välgjorda forskningsstudier även för akupressur.

För att kunna sammanväga resultat och dra slutsatser om effekter är det önskvärt att framtida forskning definierar studiepopulationen utifrån de nya internationella kriterierna för hyperemesis och arbetar fram en mer avgränsad uppsättning prioriterade utfall2.

2. Det är SBU:s nämnd som beslutar om kommentaren, kopplat till slutsatserna

Citera denna rapport:

SBU. Behandling av extremt graviditetsillamående (hyperemesis gravidarum): en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 355. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/355

Publicerad: Rapportnr: 355 Diarienr: SBU 2021/138 ISBN: 978-91-88437-99-0 https://www.sbu.se/355

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Ing-Marie Claesson, docent, leg. barnmorska, kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
 • Maria Forslund, med dr, överläkare, kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Hanna Ulfsdottir, med dr, leg. barnmorska, bitr lektor, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Marie-Therese Vinnars, med dr, bitr lektor, specialistläkare, Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Kansli

 • Annicka Hedman, projektledare
 • Nathalie Peira, biträdande projektledare
 • Caroline Jungner, projektadministratör (t.o.m. 17 dec 2021)
 • Emma Wernersson, projektadministratör (fr.o.m. 17 dec 2021)
 • Hanna Olofsson, informationsspecialist
 • Pernilla Östlund, projektansvarig chef
 • Irene Edebert, projektansvarig chef (fr.o.m. hösten 2021 tom september 2022)

Externa granskare

SBU anlitar externa granskare av sina rapporter. De har kommit med värdefulla kommentarer som förbättrat rapporten. SBU har dock inte alltid möjlighet att tillgodose alla ändringsförslag och de externa granskarna står därför inte med nödvändighet bakom samtliga slutsatser och texter i rapporten.

 • Helen Elden, professor/universitetsbarnmorska, Göteborgs universitet
 • Angelica Lindén Hirschberg, professor/överläkare, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset

Bindningar och jäv

Sakkunniga och externa granskare har i enlighet med SBU:s krav lämnat deklarationer om bindningar och jäv. SBU har bedömt att de förhållanden som redovisats där är förenliga med myndighetens krav på saklighet och opartiskhet.

Pressmeddelande

Sparsamt med forskning på tillgängliga behandlingar trots att extremt illamående drabbar ungefär en av hundra gravida

I en ny rapport har SBU utvärderat metoder för att behandla gravida med extremt graviditetsillamående – hyperemesis. Tillståndet är plågsamt för den drabbade kvinnan, och medför ofta att hon behöver sjukhusvård med vätsketillförsel och annan behandling i början av sin graviditet.

Läs pressmeddelandet

SBU:s projektledare berättar om resultaten från rapporten

Broschyr om graviditet, förlossning och vården efteråt

I den här broschyren sammanfattar vi denna och andra SBU-rapporter om metoder och behandlingar inom mödra- och förlossningsvården. Vi beskriver vilken evidens som finns men också var det saknas tillräcklig forskning. Vi berättar även vad de med egen erfarenhet tycker att forskningen borde besvara först.

Läs broschyren

Vetenskaplig artikel

En vetenskaplig artikel med uppdaterad sökning 26 juni 2023, har publicerats i Acta Obstretica et Gynecologica Scandinavia (AOGS):

Vinnars M-T, Forslund M, Claesson I-M, Hedman A, Peira N, Olofsson H, et al. Treatments for hyperemesis gravidarum: A systematic review. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.n/a(n/a). Länk till artikeln

Sidan publicerad