Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kartläggning av interventioner som rör äldre personer som utsatts för våld i en nära relation

Denna kartläggning är en beskrivning av forskningsläget kring utvärderade insatser vid våld mot äldre. Insatserna riktar sig framförallt till våldsutsatta äldre män och kvinnor, personal som möter äldre i sitt yrke och till personer som har utsatt eller riskerar att utsätta äldre för våld.

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Denna publikation är ursprungligen publicerad av Socialstyrelsen. I och med SBU:s utvidgade uppdrag från 1 juli 2015 tar SBU över uppgiften från Socialstyrelsen att även utvärdera det vetenskapliga stödet inom socialtjänsten.

Sammanfattning

Kartläggningen inkluderar 22 utvärderade interventioner. Dessa är

  • interventioner som riktar sig till våldsutsatta äldre män och kvinnor, och som framförallt rör psykosocialt och praktiskt stöd (t ex hjälp i rättsprocessen) samt informationsinsatser kring våldsutsatthet
  • interventioner som riktar sig till personal som möter äldre i sitt yrke, och som framförallt handlar om utbildningsinsatser för att öka kunskapen kring våld mot äldre och kring att vårda en äldre person
  • interventioner som riktar sig till personer som har utsatt eller löper ökad risk för att utsätta äldre för våld, och det är främst olika typer av våldsförebyggande träningsprogram
  • en intervention om att förbättra samverkan mellan sociala myndigheter och frivilligorganisationer.

Interventionernas tidsomfattning sträcker sig från en femtonminuters videofilm till ett treårigt hembesöksprogram.

Tre av interventionerna är utvärderade i kontrollerade randomiserade studier. Det innebär att man har testat personerna före och efter deltagande i interventionen samt att det finns en kontrollgrupp som inte får interventionen. I en randomiserad studie har studiedeltagarna slumpvis delats in i en interventions- och en kontrollgrupp. En kontrollerad randomiserad studie ska hålla högsta vetenskapliga kvalitet när det gäller att utvärdera effekter av interventioner. En av dessa studier är dock en pilotstudie med endast 15 deltagare. Av de andra studierna i kartläggningen är det endast två studier som använder sig av för- och eftermätning med en icke randomiserad jämförelsegrupp. Denna metod håller en relativt god vetenskaplig kvalitet. De andra 17 studierna har mycket svag forsk-ningsdesign eftersom de saknar antingen jämförelsegrupp eller mätning både före och efter interventionen.

En av studierna i kartläggningen är gjord i Sverige. Övriga studier är framför allt genomförda i USA och i sju andra utomnordiska länder. Om de utomnordiska interventionerna ska användas i Sverige är det viktigt att ta hänsyn till hur de fungerar i svenska förhållanden. Dock bör man nämna att för flera av interventionerna, till exempel terapeutiska och pedagogiska interventioner, bör anpassningen till svenska förhållanden vara relativt oproblematisk

Den bristande vetenskapliga kvaliteten hos majoriteten av studierna i kartläggningen betyder inte att det inte finns några effektiva interventioner utan det visar bara att det inte är möjligt att lyfta fram någon enskild intervention eller uttala sig om specifika kortsiktiga, långsiktiga, positiva eller negativa effekter. Kartläggningen bör därför ses som en beskrivning av forskningsläget kring interventioner vid våld mot äldre.

Sidan publicerad