Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Effekter av spädbarnsmassage (babymassage) hos friska och fullgångna barn

Lästid: ca 6 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Spädbarn behöver hud-mot-hudkontakt. Spädbarnsmassage ger strukturerad beröring av huden. I Sverige kan nyblivna föräldrar få massageundervisning av personal inom barnhälsovården (BVC) eller på kurser anordnade av privata företag. 

Spädbarnsmassage påstås ha positiv inverkan på barnets välbefinnande och tillväxt, samt även på samspel och anknytning mellan barnet och dess föräldrar. 

Detta är en uppdatering av ett tidigare svar från Upplysningstjänsten.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Påverkar spädbarnsmassage friska, fullgångna barns välmående, sömn, stress, magont och anknytningen till föräldrarna?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en systematisk översikt från the Cochrane Collaboration, en randomiserad kontrollerad studie (RCT) och en kontrollerad studie som har tillkommit efter översikten. SBU:s Upplysningstjänst tar inte ställning i sakfrågan utan redovisar endast de enskilda författarnas slutsatser.

Cochrane-rapporten är baserad på 34 studier som omfattar cirka 4 000 spädbarn. Författarna undersökte effekten av spädbarnsmassage på en rad olika utfallsmått relaterade till fysisk och mental hälsa och utveckling hos spädbarn tillhörande lågriskgrupper, dvs friska och fullgångna spädbarn med mödrar utan större hälsoproblem. Författarna anser sammantaget att det inte finns stöd för rutinmässig användning av spädbarnsmassage bland barnfamiljer tillhörande lågriskgrupper. Å andra sidan har inga negativa effekter på dessa barn påvisats. Författarna understryker att många av de inkluderade studierna var av låg kvalitet.

Författarna till den kontrollerade studien hävdade att spädbarnsmassage hade gynnsam effekt avseende såväl stressnivå hos fäder som anknytningen mellan fäder och barn. I RCT:en ansåg författarna att massage med lavendelolja minskade gråt hos spädbarn med kolik. Eftersom båda studierna hade små studiepopulationer (24 respektive 40 spädbarn), och det var oklart hur gruppfördelning och blindning gått till, är det svårt att dra slutsatser av resultaten.  

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-08-19.

Identifierad litteratur

Systematisk översikt

Bennett, C., A. Underdown, and J. Barlow, Massage for promoting mental and physical health in typically developing infants under the age of six months. Cochrane Database Syst Rev, 2013. 4: p. Cd005038.

Kontrollerade studier

Cheng, C.D., A.A. Volk, and Z.A. Marini, Supporting Fathering Through Infant Massage. Journal of Perinatal Education, 2011. 20(4): p. 200-209.

Çetinkaya, B. and Z. Başbakkal, The effectiveness of aromatherapy massage using lavender oil as a treatment for infantile colic. International Journal of Nursing Practice, 2012. 18(2): p. 164-169.


Uppdatering av ett tidigare Upplysningstjänstsvar från år 2010.

Datum

2014-10-01

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Mao Mao Söderberg

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2014-08-19

Databaser

PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, Embase via Embase, Cinahl via EBSCO

Söktermer

PubMed via NLM 19 August 2014

Infant massage
  Search terms Items found
Population:
1. "infant"[MeSH Terms] OR "infant"[All Fields] 980970
2. "infant, newborn"[MeSH Terms] OR ("infant"[All Fields] AND "newborn"[All Fields]) OR "newborn infant"[All Fields] OR "newborn"[All Fields] 621281
3. #1 OR #2 1097505
Intervention:
4. "massage"[MeSH Terms] OR "massage"[All Fields] 11617
5. "therapeutic touch"[MeSH Terms] OR therapeutic touch[Text Word] 845
6. "touch perception"[MeSH Terms] OR ("touch"[All Fields] AND "perception"[All Fields]) OR "touch perception"[All Fields] 6185
7. #4 OR #5 OR #6 18500
Combined sets
8. 3 AND 7 1135
Study types:
9. Systematisk översikt
8 AND systematic[sb]
39
10. RCT
8 AND Randomized Controlled Trial[ptyp]
103
Limits:
11. 9 AND ("2009/10/26"[PDAT] : "3000/12/31"[PDAT])) 13
12. 10 AND ("2011/06/01"[PDAT] : "3000/12/31"[PDAT])) 24
Final 11 OR 12 37

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MAJR] = MeSH Major Topic

[TIAB] = Title or abstract

[TI] = Title

[AU] = Author

[TW] = Text Word

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cohrane Library via Wiley 19 August 2014

Infant massage
  Search terms Items found
Population:
1. MeSH descriptor: [Infant] explode all trees 13196
2. "infant" 37323
3. MeSH descriptor: [Infant, Newborn] explode all trees 13177
4. "newborn" 16492
5. #1 or #2 or #3 or #4 38469
Intervention:
6. MeSH descriptor: [Massage] explode all trees 737
7. massage 2309
8. MeSH descriptor: [Therapeutic Touch] explode all trees 104
9. "therapeutic touch" 192
10. MeSH descriptor: [Touch Perception] explode all trees 58
11. "touch perception" 39
12. #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 2520
Final #5 AND #12 Publication Year from 2009 CDSR/73
DARE/3

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

[AU] = Author

[MAJR] = MeSH Major Topic

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

[TI] = Title

[TIAB] = Title or abstract

[TW] = Text Word

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

CRM = Method Studies

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations

HTA = Health Technology Assessments

 

 

Embase via embase.com 19 August 2014

Infant massage
  Search terms Items found
Population:
1. 'infant'/exp OR 'infant' 950,476
2. 'newborn'/exp OR 'newborn' 561,517
3. #1 OR #2 1,014,044
Intervention:
4. 'massage'/exp OR 'massage' 17,340
5. 'therapeutic touch'/exp OR 'therapeutic touch' 34,755
6. 'touch perception'/exp OR 'touch perception' 17,667
7. #4 OR #5 OR #6 66,635
Combined sets
8. #3 AND #7 2,684
9. Systematic review med Publication date from 2009
#13 AND [systematic review]/lim AND [2009-2014]/py
20
10. RCT från 2011
#13 AND [randomized controlled trial]/lim AND [2011-2014]/py
45
Final 9 OR 10 65

/de= Term from the EMTREE controlled vocabulary

/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy

/mj = Major Topic

:ab = Abstract

:au = Author

:ti = Article Title

:ti:ab = Title or abstract

* = Truncation

’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

 

Cinahl via EBSCO 19 August 2014

Infant massage
  Search terms Items found
Population:
1. TX infant OR MH infant OR TX newborns OR MH newborns 163,693
Intervention:
2. TX massage OR MH massage OR TX "therapeutic touch" OR MH "therapeutic touch" OR TX "touch perception" OR MH "touch perception" 22,039
Combined sets
3. #1 AND #2 2,410
Limits:
4. Limiters - Published Date: 20091001-; Evidence-Based Practice; Age Groups: Infant: 1-23 months 18
5. Limiters - Published Date: 20110601-; RCT; Age Groups: Infant: 1-23 months 3
Final 4 OR 5 21

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

AB = Abstract

AU = Author

DE = Term from the thesaurus

MH = Term from the “Cinahl Headings” thesaurus

MM = Major Concept

TI = Title

TX = All Text. Performs a keyword search of all the 
database's searchable fields

ZC = Methodology Index

* = Truncation

“ “ = Citation Mar

Sidan publicerad