Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer

Effekter, biverkningar samt upplevelser av vård

Systematisk litteraturöversikt

SBU har utvärderat effekter och risker för biverkningar av vanligt använda läkemedel vid artrossmärta, smärtsam diabetesneuropati och smärta vid kotkompression hos äldre personer. Vi har också utvärderat risken hos äldre personer för akut njurpåverkan respektive gastrointestinala blödningar och sår med NSAID-preparat samt opioider och risken för fall. Dessutom har vi utvärderat upplevelser från vården av äldre personer med smärta. Slutligen har vi identifierat hälsoekonomiska och etiska aspekter samt genomfört en praxisundersökning med avseende på läkemedelsförskrivning inom området.

Slutsatser

  • Läkemedel mot vanliga och långvariga smärttillstånd hos äldre1 personer har en mycket liten effekt på gruppnivå jämfört med placebo. NSAID och opioider kan dessutom orsaka ovanliga men allvarliga biverkningar. Samtidigt kan en del individer ha nytta av behandlingen, som idag erbjuds till många äldre personer.
  • I studier med kvalitativ metodik har äldre1 personer med smärta upplevt att de blir förbisedda i mötet med vården på grund av att de är gamla. De har känt att de blir förringade och inte tagna på allvar. Det kan därför vara motiverat att undersöka, problematisera och vid behov förbättra vårdpersonalens inställningar och attityder till smärta hos äldre.
  • I studier med kvalitativ metodik har såväl personal inom vård och omsorg som äldre1 personer med smärta upplevt att vårdpersonal har bristande kunskaper om smärta och smärtbehandling. Äldre personer har också upplevt att det finns brister i kommunikationen med vårdpersonalen. Detta motiverar att undersöka kunskapsläget hos vårdpersonal om smärta och smärtbehandling av äldre och ta ställning till om denna kunskap behöver förbättras.
  • Det behövs välgjorda studier av smärtlindrande läkemedel hos äldre personer som är multisjuka. Hittills har denna grupp oftast uteslutits ur sådana studier.

1 För beskrivning av de ingående studiepopulationernas ålderssammansättning och hantering av dessa vid bedömning av det vetenskapliga underlagets tillförlitlighet, se sammanfattningens resultatavsnitt.

Citera denna rapport:

SBU. Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer. Effekter, biverkningar samt upplevelser av vård. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 315. ISBN 978-91-88437-57-0.

Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2020-09-03
Errata
Rapportnr: 315
Diarienr: SBU 2017/603
https://www.sbu.se/315