Core outcome sets inom förlossningsvård

Sammanställning och analys av studier

SBU har inventerat, sammanställt och analyserat genomförda och pågående studier som prioriterat utfall inom området förlossningsvård (så kallade Core Outcome Set (COS)). I rapporten belyses även områden som kan anses intressanta för framtagande av nya COS enligt patienter, forskare och vårdpersonal.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Det är viktigt att kliniska studier använder utfall som är till hjälp när patienter och personal ska fatta beslut om exempelvis behandlingar. När man samman­ställer forskning i systematiska översikter blir det tydligt att studier ibland missar viktiga patient­nära utfall samt att de ofta använder olika utfall, olika sätt eller tidpunkter för att mäta utfall. Detta påverkar möjligheten att samman­ställa resultaten från olika studier och leder till att den vetenskapliga evidensen för många av vårdens insatser och behandlingar blir låg.

Ett Core Outcome Set (COS), innebär att man för en sjukdom, ett tillstånd, eller ibland en specifik behandling, kommer överens om ett mindre antal utfall med särskilt viktig betydelse. De överens­komna utfallen i ett COS bör, som ett minimum, mätas och rapporteras i alla kliniska studier för detta specifika tillstånd. De utfall som ska ingå i olika COS tas fram genom en konsensus­process där både vårdpersonal, forskare och patienter bör ingå. Genom att utveckla och implementera COS är mål­sättningen att resultaten från studier lättare ska kunna jämföras och vägas samman och att besluts­underlaget för patienter och personal därmed ska bli starkare.

Projektet är ett regerings­uppdrag och ingår i regeringens satsning på kvinnohälsa.

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Maria Jonsson, Docent och överläkare inom obstetrik och gynekologi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Alkistis Skalkidou, Professor inom obstetrik och gynekologi, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Frida Trönnberg, Patientsakkunnig

SBU

  • Marie Österberg, projektledare
  • Christel Hellberg, projektledare
  • Sara Fundell, projektadministratör
  • Ann-Kristine Jonsson, informationsspecialist

Citera denna rapport:

SBU. Core outcome sets inom förlossningsvård: sammanställning och analys av studier. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU Bereder 309. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/309

Sidan publicerad