Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Att förebygga problem med spel om pengar

En systematisk översikt

Lästid: ca 4 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

SBU har genomfört en systematisk översikt för att utvärdera vilka åtgärder inom utbildning samt andra åtgärder som riktar sig till spelare som har ett vetenskapligt stöd för att de minskar eller förhindrar spel om pengar eller spelproblem. Resultaten kan sammanfattas enligt nedan:

 • Det är möjligt att längre utbildningar på gymnasienivå kan minska antalet dagar som ungdomar spelar om pengar. Uppföljningstiden i studierna var dock kort (två till fyra månader) så vi kan inte bedöma effekten på lång sikt.
 • Det är möjligt att personanpassad återkoppling utan normativ komponent, som ofta används vid spel online, minskar antal speldagar. Underlaget bestod dock av endast en studie så osäkerheten kring effekten är stor. Fler studier behövs.
 • För övriga åtgärder var det vetenskapliga underlaget antingen otillräckligt, vilket innebär att effekterna inte gick att bedöma, eller så saknades det helt studier.
 • Resultatet tyder på att forskningsfältet skulle vinna på en mer stringent metodik och samsyn om till exempel viktiga utfallsmått. De korta uppföljningstiderna gör även att vi inte vet om effekter kvarstår över längre tid.

Bakgrund

Spel om pengar kan, liksom droger och alkohol, ge upphov till allt från enstaka negativa konsekvenser (spelproblem) till diagnostiserat spelberoende. Spelproblem innebär att man har svårt att kontrollera spelandet och att spelandet ger negativa konsekvenser som ohälsa, ekonomiska problem eller sociala problem. Spelberoende är ett allvarligt tillstånd med en ökad risk för förtidig död och suicid.

Swelogs befolkningsundersökningen (2015) uppskattade att cirka 6 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har någon grad av spelproblem. Av dessa bedömdes 0,4 procent ha så allvarliga problem att de kan uppfylla kriterierna för spelberoende. Män spelar mer än kvinnor, och de spelar på mer riskabla spelformer, satsar högre belopp och utvecklar oftare spelproblem än kvinnor.

De flesta spel kan ge spelproblem, men vissa spel är mer riskabla än andra. Mest riskabla är lättillgängliga och snabba spel som spelautomater, kasinospel och internetspel som nätkasino, nätpoker och nätbingo. Som exempel på mindre riskabla spel kan nämnas lotterier.

Preventiva åtgärder kan genomföras på tre nivåer (se Figur 1).

 

Figur 1. De tre nivåerna av preventiva åtgärder.

En pyramid med de tre nivåerna av preventiva åtgärder

Denna rapport är avgränsad till universell och selektiv prevention.

Resultat och diskussion

Vi har gjort en systematisk översikt enligt SBU:s metod. Totalt identifierades 28 artiklar som uppfyllde urvalskriterierna och hade acceptabel risk för snedvridning. I Figur 2 nedan redovisar vi hur de fördelar sig över utbildningsåtgärder och åtgärder riktade till spelare.

 

Figur 2a. Fördelning över vilka arenor och antal publikationer.

Flödesschema över vilka arenor och antal publikationer

Figur 2b. Fördelning av antal publikationer per åtgärdstyp. Alla åtgärderna är på selektiv nivå.

Flödesschema över antal publikationer per åtgärdstyp

 

Trots det relativt stora antalet studier som identifierades blev det vetenskapliga underlaget otillräckligt för majoriteten av de åtgärder som utvärderades. En orsak är att studierna var alldeles för heterogena för att kunna vägas samman. Även i de fall som studierna använt samma utfall så hade de oftast valt olika metoder för att mäta utfallet och olika uppföljningstider. Forskning om förebyggande åtgärder inom spel om pengar skulle vara betjänt av en mer överenskommen syn på vilka utfallsmått som är relevanta. Dessutom skulle forskningsfältet vinna på en mer stringent metodik, som hur urvalet av deltagarna gick till, bortfallsrapportering och tydlig presentation av data presenterad i form av till exempel ett medelvärde med standardavvikelser där antalet deltagare framgår. Dessutom är det önskvärt att de studier som saknar kontrollgrupp innehåller flera mättillfällen så att tillförlitligheten till resultaten blir större.

Tre angelägna forskningsområden inom områdena som rapporten undersökt är:

 • personanpassad återkoppling
 • begränsningar i tid och eller pengar
 • utbildning av personal på spelbolag och spelställen.

Denna översikt har inte undersökt det vetenskapliga underlaget för alla typer av preventiva åtgärder, som tillgänglighetsbegränsande åtgärder och olika regleringar kring spel.

Citera denna rapport:

SBU. Att förebygga problem med spel om pengar: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU Bereder 299. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/299

Innehållsdeklaration

✔ Utvärdering av etablerad metod
✔ Systematisk litteratursökning
✔ Relevansgranskning
✔ Kvalitetsgranskning
✔ Sammanvägning av resultat
✔ Evidensgradering gjord av SBU
    Evidensgradering gjord externt
    Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
✔ Framtagen i samarbete med sakkunniga
    Patienter/brukare medverkat
    Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
    Sociala aspekter
✔ Granskad av SBU:s kvalitets- och prioriteringsgrupp
✔ Granskad av SBU:s vetenskapliga råd
    Godkänd av SBU:s nämnd

Projektgrupp

Sakkunniga

 • David Forsström, fil. dr i klinisk psykologi, leg psykolog och forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet
 • Jessika Spångberg, fil. dr i folkhälsovetenskap, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, samt utredare, Folkhälsomyndigheten

Från SBU

 • Jenny Odeberg, projektledare
 • Agneta Pettersson, biträdande projektledare
 • Caroline Jungner, projektadministratör
 • Agneta Brolund, informationsspecialist
Sidan publicerad