Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Uppdatering av underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: Rapportnr: 283 https://www.sbu.se/283

Bakgrund

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som är orsakade av en blödning eller blodpropp i hjärnan. En stroke kan leda till stora funktions­nedsättningar vilket påverkar livssituationen både för de sjuka och deras närstående. Strokesjukvåren kräver också stora resurser av den offentliga vården och omsorgen. Denna rapport tar upp prevention, akutvård, behandling, rehabilitering samt diagnostik och har betydelse för såväl hälso- och sjukvård som omsorg.

SBU har tagit fram vetenskapligt underlag för några av de fråge­ställningar som kommer att ingå i Socialstyrelsens revidering av nationella riktlinjer för stroke­sjukvård. Rapporten har sammanställts under 2016 och utgör ett av de underlag Socialstyrelsen använder för att ta fram rekommendationer inom nationella riktlinjer för strokesjukvård.

SBU-rapporten innehåller utökad information om de vetenskapliga underlagen, bland annat flödesschema och beskrivning av underlagets kvalitet.

Inför slutversionen av Socialstyrelsens revidering av nationella riktlinjer för stroke­sjukvård har SBU under 2017 uppdaterat 18 av de underlag som ingick i remissversionen. Läs slutversionen av riktlinjerapporten här

Underlagen baseras i första hand på tillgängliga systematiska översikter och eventuella primär­studier som publicerats efter översikterna. SBU har av tidsskäl inte haft möjlighet att göra formella samman­läggningar av resultaten och därmed inte kunnat göra någon evidens­gradering i enlighet med GRADE. Däremot har SBU gjort en översiktlig bedömning av underlagets till­förlitlighet bland annat utifrån data­underlagets storlek och resultat (effekt­storlek och statistisk signifikans).

För att beskriva resultatens till­förlitlighet har vi tillämpat följande tre nivåer:

  • god tillförlitlighet
  • acceptabel tillförlitlighet
  • det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Ta del av tidigare underlag från SBU om strokesjukvård här

Citera denna rapport:

SBU. Uppdatering av underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. SBU Bereder 283. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/283

Mer inom ämnet

SBU tar fram vetenskapliga underlag för Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Sedan den 1 juli 2015 tar SBU fram delar av de veten­skapliga under­lagen till Social­styrelsens nationella rikt­linjer. Slut­produkten nationella rikt­linjer inne­håller Social­styrelsens rekommenda­tioner som ska ge stöd för prioritering av behand­lingar och metoder inom vård och omsorg. Läs mer här

Till de nationella rikt­linjerna väljer Social­styrelsen vilka fråge­ställningar som man önskar att SBU tar fram under­lag för. Det är också Social­styrelsen som sedan prioriterar vilka åtgärder som rekommenderas i rikt­linjer för ett visst tillstånd.

Sidan publicerad