Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: Rapportnr: 269 https://www.sbu.se/269

Bakgrund

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som är orsakade av en blödning eller blodpropp i hjärnan. En stroke kan leda till stora funktions­ned­sättningar vilket påverkar livs­situationen både för de sjuka och deras närstående. Stroke­sjukvåren kräver också stora resurser av den offentliga vården och omsorgen. Denna rapport tar upp prevention, akutvård, behandling, rehabilitering samt diagnostik och har betydelse för såväl hälso- och sjukvård som omsorg.

SBU har tagit fram vetenskapligt underlag för några av de fråge­ställningar som kommer att ingå i Social­styrelsens revidering av nationella riktlinjer för stroke­sjukvård. Rapporten har samman­ställts under 2016 och utgör ett av de underlag Social­styrelsen använder för att ta fram rekommendationer inom nationella riktlinjer för strokesjukvård. SBU-rapporten innehåller utökad information om de vetenskapliga underlagen, bland annat flödes­schema och beskrivning av underlagets kvalitet.

Dessa underlag baseras i första hand på tillgängliga systematiska översikter och eventuella primär­studier som publicerats efter översikterna. SBU har av tidsskäl inte haft möjlighet att göra formella samman­läggningar av resultaten och därmed inte kunnat göra någon evidens­gradering i enlighet med GRADE. Däremot har SBU gjort en över­siktlig bedömning av underlagets till­förlit­lighet bland annat utifrån data­underlagets storlek och resultat (effektstorlek och statistisk signifikans).

För att beskriva resultatens till­förlit­lighet har vi tillämpat följande tre nivåer:

  • god tillförlitlighet
  • acceptabel tillförlitlighet
  • det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Läsanvisning

De vetenskapliga underlag i nationella riktlinjer för stroke­sjukvård som SBU har arbetat med lämnades över till Social­styrelsen i oktober 2016. Efter det har Social­styrelsen i senare led av processen gjort en del förändringar. Till exempel har numreringen och grupperingen av tillstånds- och åtgärds­raderna (TÅ-raderna) ändrats, och några TÅ-rader tagits bort. Även formuleringen av några tillstånd och åtgärder har förändrats något.

Uppdatering av underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård

Läs mer här

Citera denna rapport:

SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Bereder 269. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/269

Mer inom ämnet

SBU tar fram vetenskapliga underlag för Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Sedan den 1 juli 2015 tar SBU fram delar av de vetenskapliga underlagen till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Slutprodukten nationella riktlinjer innehåller Socialstyrelsens rekommendationer som ska ge stöd för prioritering av behandlingar och metoder inom vård och omsorg. Läs mer här

Till de nationella riktlinjerna väljer Socialstyrelsen vilka frågeställningar som man önskar att SBU tar fram underlag för. Det är också Socialstyrelsen som sedan prioriterar vilka åtgärder som rekommenderas i riktlinjer för ett visst tillstånd.

Sidan publicerad