Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Litteraturunderlag till behandlingsrekommendationer för hud- och mjukdelsinfektioner

Läkemedelsverket ska uppdatera sina behandlingsrekommendationer för hud- och mjukdelsinfektioner. SBU har deltagit i arbetet genom att bereda det vetenskapliga litteraturunderlag som presenteras i rapporten.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Syfte

Syftet med detta projekt är att sammanställa listor på relevanta systematiska översikter om behandling och/eller diagnostik av hud- och mjukdels­infektioner, som kan utgöra en del av det vetenskapliga kunskaps­underlaget i arbetet med de nya behandlings­rekommendationerna.

Bakgrund

Hud- och mjukdels­infektioner är vanliga i primär­vården. Läkemedels­verket har tillsammans med Strama (Samverkan mot antibiotika­resistens) arbetat fram en rekommendation för farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdels­infektioner. Avsikten med rekommendationen har varit att åstadkomma adekvat antibiotika­behandling för ett stort antal diagnoser. En viktig aspekt har varit att förhindra onödig antibiotika­användning och därmed bidra till att minska risken för resistensutveckling.

Den senaste behandlings­rekommendationen gavs ut år 2009 [1] och den ska uppdateras under 2018. SBU deltar i arbetet med att uppdatera det vetenskapliga underlaget genom att göra litteratur­sökningar för att i första hand identifiera relevanta systematiska översikter.

1. Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från Läkemedelsverket. 2009:(20)5.

Bilagor

Bilaga 1 Litteratursökning

Bilaga 2–23 finns att tillgå på SBU – kontakta registrator@sbu.se

Citera denna rapport:

SBU. Litteraturunderlag till behandlingsrekommendationer för hud- och mjukdelsinfektioner. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Bereder 272. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/272

Publicerad: Rapportnr: 272 Diarienr: SBU 2017/989 ISBN: 978-91-88437-14-3 https://www.sbu.se/272

Projektgrupp

Från SBU

  • Irene Edebert, projektledare
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
  • Jan Liliemark, avdelningschef
  • Sally Saad, informationsspecialist

Från Läkemedelsverket

  • Pia Bylund, projektledare
  • Per Andersson Öhrvik, litteraturgranskning
  • Ulrika Jonsson, delprojektledare
  • Peter Rosenberg, avdelningschef
Sidan publicerad