Litteraturunderlag till behandlingsrekommendationer för hud- och mjukdelsinfektioner

Läkemedelsverket ska uppdatera sina behandlingsrekommendationer för hud- och mjukdelsinfektioner. SBU har deltagit i arbetet genom att bereda det vetenskapliga litteraturunderlag som presenteras i rapporten.

Syfte

Syftet med detta projekt är att sammanställa listor på relevanta systematiska översikter om behandling och/eller diagnostik av hud- och mjukdelsinfektioner, som kan utgöra en del av det vetenskapliga kunskapsunderlaget i arbetet med de nya behandlingsrekommendationerna.

Bakgrund

Hud- och mjukdelsinfektioner är vanliga i primärvården. Läkemedelsverket har tillsammans med Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) arbetat fram en rekommendation för farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Avsikten med rekommendationen har varit att åstadkomma adekvat antibiotikabehandling för ett stort antal diagnoser. En viktig aspekt har varit att förhindra onödig antibiotikaanvändning och därmed bidra till att minska risken för resistensutveckling.

Den senaste behandlingsrekommendationen gavs ut år 2009 [1] och den ska uppdateras under 2018. SBU deltar i arbetet med att uppdatera det vetenskapliga underlaget genom att göra litteratursökningar för att i första hand identifiera relevanta systematiska översikter.

1. Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner. Information från Läkemedelsverket. 2009:(20)5.

Bilagor

Bilaga 1 Litteratursökning

Bilaga 2–23 finns att tillgå på SBU – kontakta registrator@sbu.se

Ladda ner rapport

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2017-12-20
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 272
https://www.sbu.se/272

Projektgrupp

Från SBU

  • Maria Ahlberg (projektadministratör)
  • Irene Edebert (projektledare)
  • Jan Liliemark (avdelningschef)
  • Sally Saad (informationsspecialist)

Från Läkemedelsverket

  • Pia Bylund (projektledare)
  • Per Andersson Öhrvik (litteraturgranskning)
  • Ulrika Jonsson (delprojektledare)
  • Peter Rosenberg (avdelningschef)
Sidan publicerad