Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Syfte

Syftet med detta projekt är att bereda ett veten­skapligt litteratur­underlag för delar av tandvårds­stöden genom att sammanställa en referens­lista med veten­skapliga studier, i första hand systematiska över­sikter, som är relevanta för att besvara följande över­gripande frågor:

 • Finns det ett veten­skapligt underlag för ett samband mellan de sjukdomar och tillstånd som ingår i tandvårds­stöden och oral ohälsa?
 • Finns det ett vetenskapligt underlag för medicinsk, teknisk eller farmakologisk utveckling som påverkar behovet av tandvård i de patient­grupper som omfattas av de olika tandvårdsstöden?

Bakgrund

Socialstyrelsen har fått ett regerings­uppdrag där olika tandvårdsstöd ska utvärderas. Uppdraget omfattar följande tandvårdsstöd:

 • Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
 • Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling
 • Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Oralkirurgiska åtgärder
 • Tandvård för extremt tandvårdsrädda patienter
 • Utbyte av tandfyllningar
 • Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade.

Statligt särskilt tandvårds­bidrag regleras i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, medan de landstings­finansierade tandvårds­stöden regleras i tandvårds­lagen (1985:125). De kriterier, patient­grupper och tandvårds­åtgärder som omfattas av de olika stöden är liksom bestämmelser om huruvida förhands­prövning måste ske specificerade i förordningen (2008:193) om statligt tandvårds­stöd respektive tandvårds­förordningen (1998:1338) samt i före­skrifter från olika myndigheter.

I Socialstyrelsens uppdrag att utvärdera de olika tandvårds­stöden ingår en analys av de patient­grupper som omfattas av författningarna samt en analys av eventuella behov av förändringar av grupper med hänsyn till ny kunskap eller medicinsk, teknisk eller farmakologisk utveckling. I den här rapporten har SBU sammanställt ett vetenskapligt litteratur­underlag till Socialstyrelsen för sambandet mellan en del av de sjukdomar och tillstånd som ingår i tandvårds­stöden och oral ohälsa, samt om medicinsk, teknisk eller farmakologisk utveckling som påverkar behovet av tandvård för dessa grupper.

Bilagor

Projektgrupp

SBU

 • Irene Edebert, projektledare
 • Maria Ahlberg, projektadministratör
 • Helena Domeij, biträdande projektledare
 • Sally Saad, informationsspecialist
 • Sofia Tranæus, avdelningschef

Socialstyrelsen

 • Alfheidur Astvaldsdottir, projektledare för litteratur- och kunskapsunderlag
 • Kristina Lindholm, projektledare för regeringsuppdraget
 • Elisabeth Wärnberg Gerdin, avdelningschef
Sidan publicerad