Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld

En systematisk översikt

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Sammanfattning av resultaten

Den systematiska litteraturöversikten visar följande evidensgraderade resultat:

  • Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att triaden* och därmed dess delkomponenter kan förekomma vid skakvåld.
  • Det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av triaden för att identifiera skakvåld.

Begränsat vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med kraftigt försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Det är viktigt att klargöra att även begränsat vetenskapligt stöd för en metods tillför­litlighet eller effekt inte innebär avsaknad av vetenskapligt stöd.

Otillräckligt vetenskapligt underlag föreligger då studier saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet visar motsägande resultat.

Evidensvärderingen bygger inte på en formell evidensgradering med GRADE utan på en sammanlagd värdering av det vetenskapliga underlaget.

* Tre komponenter i en helhet, vanligen bestående av subduralblödning, ögonbottenblödning och hjärnpåverkan.

 

Engelsk översättning av rapporten

Citera denna rapport: SBU. Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 255. ISBN 978-91-85413-98-0.

Ladda ner rapport

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2016-10-26
Rapportnr: 255
https://www.sbu.se/255