Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Skakvåld – triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld

En systematisk översikt

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Publicerad: Rapportnr: 255 Diarienr: UTV2014/254 ISBN: 978-91-85413-98-0 https://www.sbu.se/255

Sammanfattning av resultaten

Den systematiska litteraturöversikten visar följande evidensgraderade resultat:

 • Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att triaden* och därmed dess delkomponenter kan förekomma vid skakvåld.
 • Det finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av triaden för att identifiera skakvåld.

Begränsat vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med kraftigt försvagande faktorer vid en samlad bedömning. Det är viktigt att klargöra att även begränsat vetenskapligt stöd för en metods tillför­litlighet eller effekt inte innebär avsaknad av vetenskapligt stöd.

Otillräckligt vetenskapligt underlag föreligger då studier saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet visar motsägande resultat.

Evidensvärderingen bygger inte på en formell evidensgradering med GRADE utan på en sammanlagd värdering av det vetenskapliga underlaget.

* Tre komponenter i en helhet, vanligen bestående av subduralblödning, ögonbottenblödning och hjärnpåverkan.

Engelsk översättning av rapporten

Citera denna rapport:

SBU. Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld: en systematisk översikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU Utvärderar 255. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/255

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Göran Elinder, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet, fd överläkare i barn- och ungdomsmedicin, Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm
 • Anders Eriksson, professor i rättsmedicin vid Umeå universitet, överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket
 • Boubou Hallberg, med dr, överläkare i barnmedicin och neonatologi, Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset, Stockholm
 • Niels Lynøe, professor i medicinsk etik och specialistläkare i allmänmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Pia Maly Sundgren, professor i radiologi, överläkare radiologi och neuroradiologi, Lunds universitetssjukhus, Lund
 • Måns Rosén, fd adjungerad professor i medicinsk metod­utvärdering, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Björn-Erik Erlandsson, professor i medicinsk teknik, skolan för teknik och hälsa, Kungliga ­Tekniska högskolan, Stockholm (Bilaga 2 Biomekanikstudier, extern medverkande)

SBU

 • Frida Mowafi, projektledare
 • Marianne Heibert-Arnlind, projektledare t.o.m. september 2015
 • Irene Edebert, biträdande projektledare
 • Hanna Olofsson, informationsspecialist
 • Anna A Granath, projektadministratör
 • Laura Lintamo, utredare
 • Anna Björklöf, kommunikationsansvarig

Pressmeddelande

Triadens roll vid skakvåld – bättre forskning krävs

Kombinationen av ögonbottenblödning, subduralblödning (blödning under hårda hjärnhinnan) samt hjärnpåverkan har ofta förekommit vid misstänkta fall av skakvåld. Dessa tre fynd, tillsammans kallade ”triaden”, har kommit att tolkas som en indikation på att barnet har skakats, förutsatt att barnet inte varit med om en trafikolycka eller ett fall från hög höjd. Den omfattande litteraturgenomgång som gjorts av SBU visar dock att det krävs bättre forskning för att bedöma triadens diagnostiska träffsäkerhet.

Läs pressmeddelandet

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Skakvåld: Studierna klargör inte hur träffsäker ”triaden” är hos spädbarn

SBU har granskat underlaget för att ”triaden” – blödning under hjärnhinnan, i ögonbotten samt hjärnpåverkan – förklaras av skakvåld, när det saknas yttre tecken på våld. Granskningen bekräftar att de tre fynden förekommer vid skakvåld, men det vetenskapliga underlaget räcker inte för att avgöra triadens träffsäkerhet när det gäller att bedöma om barnet har skakats.

Läs mer

Innehållsdeklaration

✓ Utvärdering av etablerad metod
✓ Systematisk litteratursökning
✓ Relevansgranskning
✓ Kvalitetsgranskning
✓ Sammanvägning av resultat
✓ Evidensgradering gjord av SBU
✓ Evidensgradering gjord externt
    Baseras på en systematisk litteraturöversikt
✓ Konsensusprocess
✓ Framtagen i samarbete med sakkunniga
    Patienter/brukare medverkat
✓ Etiska aspekter
    Ekonomiska aspekter
    Samhälleliga perspektiv
✓ Godkänd av SBU:s prioriterings- och kvalitetsgrupp
✓ Godkänd av SBU:s nämnd

Sidan publicerad