Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

I denna systematiska kunskapsöversikt har vi undersökt hur starkt det vetenskapliga stödet är för att personer som är 65 år och äldre har nytta av behandling med perorala antikoagulantia och trombocythämmare (läkemedel som hämmar blodets levringsförmåga) eller om riskerna överväger. Med nytta avses förhindrande av kardiovaskulära händelser och med risk avses här blödningar.

Vi har gått igenom de läkemedel som var godkända i Sverige år 2013 och på deras respektive indikationer, men vi redovisar även nya ännu icke godkända läkemedel vars effekter har studerats i kliniska studier.

Slutsatser

 • Det finns inga vetenskapligt underbyggda skäl att enbart på grund av hög ålder avstå från att behandla patienter med blodförtunnande läkemedel (perorala antikoagulantia eller trombocythämmare). Balansen mellan nytta och risk är överlag minst lika bra hos äldre personer som hos yngre. Detta gäller för de flesta av de studerade indikationerna såsom förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt.
 • Studier på det här området omfattar sällan uttalat sjuka äldre personer med många samtidiga läkemedelsbehandlingar. Den ansvarige läkaren måste därför alltid bedöma den enskilda individens risk för blödning och ta hänsyn till annan läkemedelsbehandling som kan störa och påverka risker, i synnerhet vid behandling med warfarin eller nya blodförtunnande medel.

Citera denna rapport: SBU. Nytta och risk med läkemedel för äldre: perorala antikoagulantia och trombocythämmare. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 229. ISBN 978-91-85413-70-6.

Pressmeddelande

Blodförtunnande läkemedel gör nytta även för äldre

SBU:s nya rapport visar att personer i hög ålder har nytta av blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt. Nyttan av läkemedlen är minst lika stor hos äldre som hos yngre. Men den ansvarige läkaren måste alltid bedöma den enskilda individens risk för blödning och ta hänsyn till eventuella andra läkemedel.

Läs pressmeddelandet

Tre frågor till Sigurd Vitols, projektledare för rapporten

Vilken är den viktigaste slutsatsen i rapporten?

Att äldre har minst lika stor nytta som yngre av blodförtunnande läkemedel vid till exempel förmaksflimmer, hjärtinfarkt och för att förebygga återinsjuknande i stroke.

Vad hoppas du ska hända i vården?

Att hög ålder inte ska utestänga patienter från viktig antitrombotisk behandling.

Var det något resultat du själv blev överraskad av i rapporten?

Ja, att det i många fall var tydliga resultat för äldre.

Projektgrupp

 • Johan Fastbom (ordförande), Professor i geriatrisk farmakologi, Karolinska Institutet, Solna
 • Carina Blomström Lundqvist, Professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, specialist kardiologi och invärtesmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Sten Landahl, Professor i geriatrik, Göteborgs Universitet, Göteborg
 • Christer Norman, Distriktsläkare, Salems Vårdcentral, Stockholm
 • Lars Sandman (avsnitt om etiska och sociala aspekter), Professor i vårdetik, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Linköping

SBU

 • Sigurd Vitols (projektledare), SBU, Stockholm
 • Jan Liliemark (biträdande projektledare)
 • Kickan Håkanson (projektadministratör)
 • Hanna Olofsson (informationsspecialist)
Sidan publicerad