Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar. Nacken och övre rörelseapparaten

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

SBU:s slutsatser

 • Det finns vetenskapligt stöd för att följande exponeringar innebär en risk för besvär och sjukdomar i:
  • nacke/axlar - arbete med böjd/vriden bål, kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta, dra), kombinationen av höga krav och låg kontroll eller enbart höga krav i arbetet, låg kontroll eller lågt beslutsutrymme
  • axlar - kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta, dra), långvarigt arbete med datormus
  • armbågar och underarmar - kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta, dra), repetitivt arbete, långvarigt arbete med datormus
  • handleder och händer - biomekanisk belastning (kombinationen av repetitiva handrörelser och kraft).
 • De i andra systematiska översikter beskrivna sambanden mellan besvär i nacken och arbete med armarna över axelhöjd samt vid repetitivt arbete har inte framkommit. Detsamma gäller för beskrivna samband mellan karpaltunnelsyndrom och repetitivt arbete samt kraftkrävande arbete. SBU finner att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att dra dessa slutsatser. Sannolikt beror detta på att andra krav på inklusion och studiedesign har ställts för att inkluderas i SBU-rapporten. I SBU-rapporten inkluderades inga tvärsnittsstudier medan andra systematiska översikter huvudsakligen baseras på denna typ av studier. Tvärsnittsstudier kan ge information om samband men de kan inte ge ett tillförlitligt svar på om det är arbetet eller andra faktorer som orsakar besvären. SBU:s slutsats att det för närvarande finns otillräckligt vetenskapligt underlag utesluter inte att det kan finnas ett orsakssamband, men mer forskning där personer följs över tid behövs.
 • Det saknas studier som med tillräcklig kvalitet undersökt orsakerna till generaliserad smärta, flerlokaliserad smärta1 eller smärta i nacke, skuldra och arm.
 • Det finns flera områden som är i behov av fortsatt forskning av hög vetenskaplig kvalitet (studier med väl definierade exponeringar och utfall, objektiva metoder vid mätning av exponering och utfall,  mätningar över tid och tillräckliga skillnader i exponering) för att identifiera såväl risker som effektiva förebyggande åtgärder.

Citera denna SBU-rapport: SBU. Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar. Nacken och övre rörelseapparaten. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 210. ISBN 978-91-85413-48-5.

Kommentarer från externa granskare

Projektgrupp

Sakkunniga

Christer Edling (ordförande), Professor emeritus, Danderyd

Maria Feychting, Professor, epidemiologi, Karolinska Institutet, Solna

Johan Hallqvist, Professor, preventionsforskning, Uppsala universitet, Uppsala

Catarina Nordander, Överläkare, DrMedVet, arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, Lund

Jorma Styf, Professor, ortopedi, Göteborgs universitet, Göteborg

Kjell Torén, Professor, arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, Göteborg

Ewa Wigaeus Tornqvist, Professor, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, Jönköping

SBU

Anders Norlund (projektledare)

Elisabeth Källgren (projektassistent), medverkat till december 2009

Jonas Lindblom (informatiker)

Maria Skogholm (projektassistent), medverkat från januari 2010

Övriga författare

Lena Holm (Kapitel 4.5), Docent, epidemiologi, Karolinska Institutet, Solna

Sidan publicerad