Reablement för personer på särskilt boende för äldre

Här sammanfattar SBU en systematisk översikt om effekter av Reablement för funktion i vardagsaktiviteter och för livskvalitet, när insatsen erbjuds till personer i särskilda boenden för äldre.

Rapporten har utförts inom ramen SBU:s regeringsuppdrag om kommunal hälso- och sjukvård i vilket myndigheten samarbetar med Socialstyrelsen.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2023_02 Diarienr: SBU 2023/590 https://www.sbu.se/2023_02

Översiktens fråga

Vilken effekt har Reablement på funktion (mätt som aktiviteter i det dagliga livet) och livskvalitet när insatsen erbjuds till personer i särskilda boenden för äldre?

SBU:s kommentar om resultaten och deras tillförlitlighet

Översiktens författare kommer fram till att det vetenskapliga underlaget inte räcker för att dra säkra slutsatser om effekterna av Reablement när insatsen erbjuds till äldre i särskilda boenden. Vidare att det behövs fler väl utförda studier för att besvara frågan, samt att man i de studierna behöver ta hänsyn till hur funktion i vardagsaktiviteter och livskvalitet bäst mäts hos personer med vård och omsorgsbehov motsvarande de man möter hos personer i särskilda boenden. SBU instämmer i de slutsatserna.

Kommenterad systematisk översikt:

Rahja M, Laver K, Whitehead C, Pietsch A, Oliver E, Crotty M. A systematic review and meta-analysis of reablement interventions for people in permanent residential aged care homes. Age and Ageing. 2022;51(10):afac208. Available from: https://doi.org/10.1093/ageing/afac208.

Publicerad: 2022-10-10

Senaste sökning: 2021-11-30

Sidan publicerad