Reablement för personer i behov av omsorgsinsatser i hemmet

Här sammanfattar SBU en systematisk översikt om effekter av Reablement för funktion i vardagsaktiviteter.

Rapporten har utförts inom ramen SBU:s regeringsuppdrag om kommunal hälso- och sjukvård i vilket myndigheten samarbetar med Socialstyrelsen.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2023_01 Diarienr: SBU 2023/591 https://www.sbu.se/2023_01

Översiktens fråga

Vilken effekt har Reablement på funktion (mätt som aktiviteter i det dagliga livet) när insatsen erbjuds till personer med vård och omsorgsbehov i hemmet?

SBU:s kommentar om resultaten och deras tillförlitlighet

Översiktens författare kommer fram till att det vetenskapliga underlagt inte räcker för att dra säkra slutsatser om effekterna av Reablement för funktion i vardagsaktiviteter. SBU delar den uppfattningen, men anser samtidigt att författarna hade kunnat lägga till uppgiften att de studier som ingår i översikten visar antingen en positiv eller en osäker effekt – men inte några negativa effekter. Det finns därför anledning att fortsätta att studera insatsen, då fler väl utförda studier kan bidra med mer tillförlitlig kunskap.    

Kommenterad systematisk översikt

Buma LE, Vluggen S, Zwakhalen S, Kempen G, Metzelthin SF. Effects on clients' daily functioning and common features of reablement interventions: a systematic literature review. Eur J Ageing. 2022;19(4):903-29. Available from: https://doi.org/10.1007/s10433-022-00693-3.

Publicerad: 2022-05-03

Senaste sökning: Juli 2021

Sidan publicerad