Behandling av depression hos personer med demenssjukdom

Här sammanfattar och kommenterar SBU en kanadensisk systematisk översikt om behandling av depression hos personer med demenssjukdom.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2022_04 Diarienr: SBU 2021/658 https://www.sbu.se/2022_04

Översiktens fråga

Kan läkemedelsbehandling respektive icke-farmakologiska insatser minska symtom på depression hos personer med demens?

SBU:s svar på frågan

Enligt den systematiska översikten är icke-farmakologiska insatser lika eller mer effektiva än läkemedelsbehandling för personer med demenssjukdom och mild till måttlig depression. För personer med allvarlig depression är det vetenskapliga stödet oklart. Resultaten bygger på en nätverksmetaanalys och bör tolkas med försiktighet. Resultaten är inte heller evidensgraderade vilket försvårar vår bedömning av resultatens tillförlitlighet.

 

Kommenterad systematisk översikt

Watt JA, Goodarzi Z, Veroniki AA, Nincic V, Khan PA, Ghassemi M, et al. Comparative efficacy of interventions for reducing symptoms of depression in people with dementia: systematic review and network meta-analysis. Bmj. 2021;372:n532. Available from: https://doi.org/10.1136/bmj.n532.

Publicerad: 2021-03-24

Senaste sökning: 2020-10-15

Pressmeddelande

Flera insatser kan vara positiva för äldre med demenssjukdom

Det finns insatser som dels kan bromsa fortsatt kognitiv funktionsnedsättning, dels hjälpa vid mild till måttlig depression hos äldre med demenssjukdom. Det visar två välgjorda systematiska översikter som SBU har granskat.

Läs pressmeddelandet

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Flera insatser kan hjälpa vid måttlig depression hos personer med demens

När det gäller att minska lätta till måttliga depressiva symtom hos personer med demens kan en rad icke-farmakologiska behandlingar vara lika effektiva som läkemedel, eller mer effektiva. Det är resultatet av en systematisk översikt publicerad i British Medical Journal som SBU har granskat* och kommenterat. Författarna har bland annat använt nätverksmetaanalys av 213 studier för att indirekt jämföra effekten av många behandlingar – en statistisk metod som är relativt ny, komplicerad och svår att granska. Resultaten, som enligt SBU bör tolkas försiktigt, har inte heller evidensgraderats.

Läs artikeln
Sidan publicerad