Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Kombinationsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Långverkande beta-2-stimulerare (LABA) och långverkande antikolinergikum (LAMA) jämfört med LABA och inhalationssteroid (ICS)

Långverkande beta-2-stimulerare (LABA) kombinerat med långverkande antikolinergika (LAMA) ger möjligen bättre effekt vid KOL än LABA i kombination med inhalationssteroider (ICS). Det skriver SBU som sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt från Cochrane Collaboration i vilken de båda behandlingarna jämförs.

Lästid: ca 5 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) påverkar lungorna och luftvägarna och kan yttra sig som att man lätt blir andfådd vid ansträngning, får slemhosta eller infektioner i luftvägarna eller att man andas väsande, rosslande eller pipande. KOL kan påminna om astma, men till skillnad från astma utvecklas KOL långsamt under flera år och orsakas framför allt av rökning. Symtomen förvärras ofta med tiden och skadan på lungorna går inte att reparera. Läkemedelsbehandling kan däremot lindra symtomen och minska antalet försämringsperioder (exacerbationer) då sjukdom och symtom förvärras.

I behandlingen av KOL används bronkvidgande läkemedel med långverkande effekt. Det finns två typer av dessa läkemedel: långverkande beta-2-stimulerare (LABA) och långverkande antikolinergika (LAMA). Dessa kan användas var för sig, men om symtomen inte lindras tillräckligt av ett läkemedel så kan behandlingen behöva utökas till två eller flera läkemedel från olika läkemedelsgrupper. När man kombinerar två läkemedelsgrupper används oftast LABA tillsammans med antingen LAMA eller inhalationssteroider. Dessa kan då administreras tillsammans i samma inhalator.

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från Cochrane Collaboration som sammanställer resultaten från studier där man jämför behandling av KOL med LABA kombinerat med LAMA mot LABA kombinerat med inhalationssteroid[1].

Kommenterad rapport

Horita N, Goto A, Shibata Y, Ota E, Nakashima K, Nagai K, et al. Long-acting muscarinic antagonist (LAMA) plus long-acting beta-agonist (LABA) versus LABA plus inhaled corticosteroid (ICS) for stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database Syst Rev 2017;2:CD012066.

SBU:s sammanfattning

Översiktens författare kommer fram till att långverkande beta-2-stimulerare (LABA) kombinerat med långverkande antikolinergika (LAMA) möjligen gör att färre personer får försämringsperioder (exacerbationer) och lunginflammation samt att fler personer upplever en ökning av livskvalitet jämfört med långverkande beta-2-stimulerare (LABA) kombinerat med inhalationssteroider. Översiktens författare bedömde tillförlitligheten till resultaten som låg till måttlig.

Översiktens slutsatser är i linje med de svenska riktlinjer som finns för hur man ska behandla KOL. I Sverige används dock kombinationsbehandling med inhalationssteroider först när patienten har betydande symtom. Deltagarna i översiktens studier skiljer sig även delvis från de svenska patientgrupper som skulle vara aktuella för denna behandling. I översiktens studier används inhalationssteroiden flutikasonpropionat och det saknas studier på inhalationssteroiden budesonid, som ofta används i Sverige för att behandla KOL.

SBU:s kommentarer

  • Den systematiska översikten har fokuserat på patientnära utfallsmått och visar att behandling med LABA kombinerat med LAMA möjligen gör att färre personer får exacerbationer och lunginflammation, samt att fler personer upplever en förbättrad livskvalitet jämfört med när LABA kombineras med inhalationssteroider.
  • I Sverige används behandling med inhalationssteroider först när patienten har betydande symtom men deltagarna i översiktens studier skiljer sig delvis från de patientgrupper i Sverige som skulle vara aktuella för denna behandling. Endast en studie hade krav på att deltagarna nyligen genomgått en exacerbation. Resultaten från den studien är dock i linje med resultaten från de två andra studierna som inkluderats i översikten, i vilka författarna har studerat samma läkemedel.
  • I översiktens studier har man studerat inhalationssteroiden flutikasonpropionat. Dock saknas prospektiva studier på behandling med substanserna beklometason, flutikasonfuroat och även med budesonid som ofta används för att behandla KOL i Sverige. Det saknas även direkt jämförande studier mellan de här substanserna och därmed finns heller inget säkert underlag för att bedöma om det finns någon skillnad mellan dem [2].
  • Översikten kommer fram till att LABA kombinerat med LAMA möjligen gör att färre personer får exacerbationer jämfört med när LABA kombineras med en inhalationssteroid. Slutsatsen bygger på en analys där alla preparatkombinationer av LABA och LAMA utvärderades tillsammans. När de olika kombinationerna av LABA och LAMA utvärderades separat var det dock endast en av kombinationerna (indakaterol och glycopyrronium) som visade en gynnsam effekt. Det är därför inte tydligt om det endast är denna specifika kombination eller en generell effekt av LABA kombinerat med LAMA som är relaterat till att färre personer får exacerbationer.
  • Översiktens slutsatser är i linje med de svenska riktlinjer som finns för att behandla KOL [3,4]. Slutsatserna är särskilt relevanta för Sverige eftersom det har rapporterats om en omfattande överförskrivning av inhalationssteroider vid KOL, främst i form av att man kombinerar LABA och inhalationssteroider [5]. När sjukdomen KOL uppträder utan samtidig astma finns dessutom viss resistens mot inhalationssteroider och sjukdomsförloppet påverkas inte alls lika gynnsamt som vid astma [6].
Publicerad: Rapportnr: 2018_10 Diarienr: SBU 2017/785 https://www.sbu.se/2018_10

Faktaruta 1 LABA, LAMA och ICS

LABA

Långverkande beta2-stimulerare (LABA) tillhör en grupp läkemedel som minskar symtomen vid KOL genom att vidga luftrören (bronkvidgande läkemedel). Luftrören vidgas genom att beta-2-receptorerna stimuleras vilket häver sammandragningen av luftrören. Vissa långverkande beta-2-stimulerare har effekt i upp till 12 timmar och tas därför två gånger per dygn (formoterol och salmeterol). Andra har effekt i upp till 24 timmar och tas en gång per dygn (indakaterol, olodaterol och vilanterol). Substansen vilanterol finns inte som monoterapi utan endast som en del av ett kombinationsläkemedel med långverkande antikolinergika eller inhalationssteroid.

LABA + LAMA

Långverkande antikolinergika (LAMA) tillhör en grupp läkemedel som minskar symtomen vid KOL genom att vidga luftrören (bronkvidgande läkemedel). Luftrören vidgas genom att acetylkolinets effekter på nervsystemet blockeras och därmed minskar sammandragningen av luftrören. Vissa långverkande antikolinergika har effekt i upp till 12 timmar och tas därför två gånger per dygn (aklidinium). Vissa har effekt i upp till 24 timmar och tas en gång per dygn (glykopyrron, tiotropium och umeklidinium). De substanser som används som kombinationsläkemedel (LABA + LAMA) är indakaterol + glykopyrron, formoterol + aklidinium, vilanterol + umeklidin, samt olodaterol + tiotropium.

LABA + ICS

Inhalationssteroider (ICS, även kallat glukokortikoider) är ett kortisonpreparat som verkar genom att dämpa inflammationen i luftrören. Inhalationssteroider används inte som monoterapi vid KOL utan endast i kombination med LABA. Vissa kombinationer doseras två gånger per dygn (formoterol + budesonid, salmeterol + flutikasonpropionat samt formoterol + beklometason), medan vissa kombinationer doseras en gång per dygn (vilanterol + flutikasonfuroat).

Innehållsdeklaration

   Utvärdering av ny/etablerad metod
   Systematisk litteratursökning
 Relevansgranskning
 Kvalitetsgranskning
   Sammanvägning av resultat
   Evidensgradering gjord av SBU
 Evidensgradering gjord externt
 Baseras på en systematisk litteraturöversikt
    Konsensusprocess
 Framtagen i samarbete med sakkunniga
   Patienter/brukare medverkat
   Etiska aspekter
   Ekonomiska aspekter
   Sociala aspekter
 Granskad av SBU:s kvalitets- och prioriteringsgrupp
   Godkänd av SBU:s nämnd

Projektgrupp

Sakkunnig

  • Thomas Sandström, professor, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, överläkare, medicincentrum, Lung- och allergisektionen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

SBU

  • Nathalie Peira, projektledare
  • Jenny Stenman, projektadministratör

Granskare

  • Inger Dahlén, överläkare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Bronkvidgare kan vara ett bättre tillägg än kortison för lungsjuka

Personer med KOL som kräver intensivare behandling verkar må bättre av att olika långverkande luftrörsvidgande läkemedel kombineras än av att kortison läggs till. En systematisk översikt av forskningen ger stöd för gällande svenska rekommendationer.

Läs mer
Sidan publicerad