Bronkvidgare kan vara ett bättre tillägg än kortison för lungsjuka

Personer med KOL som kräver intensivare behandling verkar må bättre av att olika långverkande luftrörsvidgande läkemedel kombineras än av att kortison läggs till. En systematisk översikt av forskningen ger stöd för gällande svenska rekommendationer.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Den omfattande förskrivningen av kortisontillägg för inandning vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, har ifrågasatts i Sverige.

Nu får kritiken mot kortisontillägg ytterligare stöd av en systematisk översikt från Cochrane. Översiktens resultat stämmer också med gällande nationella riktlinjer från Socialstyrelsen och rekommendationer från Läkemedelsverket.

Studiernas samlade resultat tyder på fördelar med att kombinera olika långverkande läkemedel, beta-2-stimulerare (LABA) och antikolinergika (LAMA), i stället för att använda exempelvis LABA plus kortison (steroider) för inandning.

Med kombinationen LABA och LAMA är det möjligt att färre personer får försämringsperioder och lunginflammation, och att fler får bättre livskvalitet, konstaterar SBU.

I sin kommentar noterar SBU dock att studiernas deltagare inte helt motsvarar patienter i Sverige som ibland får kortison – det vill säga personer med en klar försämring. Bara en av studierna inriktades på personer som nyligen haft en försämringsperiod.

SBU:s granskare påpekar också att den typ av kortison som har använts i studierna är flutikasonpropionat, som inte är så vanligt i Sverige. Motsvarande prövningar saknas av budesonid, som är vanligt här, liksom av beklometason och flutikasonfuroat. Eventuella skillnader mellan dessa substanser kan inte -bedömas, eftersom jämförande studier saknas. [RL]

Om kommentaren

Kombinationsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Stockholm: SBU, 2018.

Sakkunnig: prof och överläkare Thomas Sandström, Inst folkhälsa och klinisk medicin, Umeå univ samt medicincentrum, lung- och allergisektionen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Kontaktperson SBU: Nathalie Peira

Den systematiska översikt som kommenteras är: Horita N, et al. Long-acting muscarinic antagonist (LAMA) plus long-acting beta-agonist (LABA) versus LABA plus ... Cochrane Database Syst Rev 2017;2:CD012066.

Lungsjukdomen KOL


Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas ofta av rökning och kan ge andfåddhet vid lätt ansträngning. Det kan också ge slemhosta, luftvägsinfektioner och väsande, rosslande eller pipande andning. Symtomen förvärras ofta med tiden. KOL kan inte botas men lindras av långverkande läkemedel som vidgar luftrören.

När ett enda läkemedel inte ger tillräcklig effekt, kan man behöva kombinera substanser från olika läkemedelsgrupper. Hit hör långverkande beta-2-stimulerare (long-acting beta-agonists, LABA) och långverkande anti­kolinergika (long-acting muscarinic anta­gonists, LAMA). Ibland har också kortison använts i kombinationsbehandlingen.

Vid infektion eller inflammation kan andningen plötsligt försämras. Om försämringen blir så dramatisk att andningssystemet inte klarar att vädra ut koldioxid från lungorna kan det uppstå ett livshotande tillstånd – akut hyperkapnisk andningssvikt (acute hypercapnic respiratory failure, AHRF).

Publicerad:
Sidan publicerad