Vetenskap & Praxis

Barn: Bara två insatser har visats minska våld och försummelse

Våld och försummelse som drabbar barn upp till skolåldern kan minska med hjälp av två öppenvårdsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Det visar SBU:s granskning av forskningen på området. Men de flesta insatser som används i dag har inte studerats tillräckligt väl för att man ska kunna bedöma om de hjälper barnen och i så fall hur.

Med bättre kunskap om effekterna av olika insatser, skulle fler barn slippa utsättas för våld och försummelse. Då skulle socialtjänstens och barnpsykiatrins resurser kunna användas bättre.

I dag är kunskapsluckorna stora och insatsernas effekt ofta oviss. Bara ett fåtal har undersökts så att det går att bedöma vilka insatser som faktiskt minskar våld och försummelse.

SBU har systematiskt granskat all tillgänglig forskning om sådana insatser inom öppenvård, individuellt och i grupp. Här ingår samtalsgrupper, råd och stöd, föräldrastödsprogram och familjebehandling – och inte enbart manualbaserade insatser. Effekter av placering i familjehem eller samhällsvård ingår dock inte i utvärderingen.

I första hand har SBU undersökt om våldet eller försummelsen minskar, exempelvis mätt som färre anmälningar till socialtjänsten. Men även effekter på barnens psykiska hälsa och funktionsförmåga har analyserats, liksom effekter på föräldrarna och familjens samspel.

Hittills är det bara två insatser som har visats minska våld. Den ena är Parent child interaction therapy. Där får föräldrarna först följa och bekräfta barnen i fri lek. Sedan får de hjälp att leda leken mer med uppfostrande åtgärder. Den andra insatsen, Project support, är ett individuellt program för den våldsutsatta föräldern, där specifika föräldraförmågor övas i rollspel. Socialt och emotionellt stöd till föräldern ingår också. I förhållande till effekten är kostnaderna likartade för dessa två insatser och tämligen låga ur ett samhällsperspektiv.

Vilka insatser som är möjliga i ett enskilt fall beror på familjens förutsättningar och barnets behov, till exempel utifrån ålder, typ av utsatthet och problematik. När en ny insats introduceras är det viktigt att även beakta vilket vetenskapligt stöd som finns för insatsen.

Enligt studier med kvalitativ ansats upplever föräldrar att öppenvårdsinsatser hjälper dem att hantera sina barn bättre.

Från brukarföreningar framförs att barn inte får stöd att bearbeta svåra upplevelser och att insatser ges för sent i livet. De förhållanden som barn och unga berättar om kan strida mot svensk lag och mot barnkonventionen.


Kan fara illa även på sikt
Våld kan innebära att barnen själva utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, eller att de bevittnar våld mellan vuxna i hemmet.

Försummelse kan innebära allt från bristande tillsyn och övervakning till att föräldrar inte tillgodoser barns behov av sömn, mat, hygien, kläder, utbildning, stöd och hjälp med hälsan.

Våld och försummelse påverkar barnets utveckling, och på sikt ökar risken för bland annat psykiska problem, missbruk och självmordsförsök. Barn som utsätts kan också få det svårare än andra i skolan och arbetslivet. Även att bevittna våld mellan vuxna är förknippat med risker.

Studier som har genomförts i de nordiska länderna tyder på att 3–9 procent av alla barn utsätts för allvarlig fysisk bestraffning och 7–12 procent bevittnar våld. Hur många som utsätts för psykologiska övergrepp och försummelse är inte känt.

 

RL