Vetenskap & Praxis

Nu kartlägger SBU forskningen om insatser för bättre funktion

I stora delar av världen är det etablerat att vårdens metoder utvärderas.
Utvärdering av insatser för hjälp och stöd vid olika funktionstillstånd är inte lika vanligt. SBU har inlett arbetet med en bred kartläggning av kunskapsläget.

HandikappsymbolSBU arbetar sedan länge med att granska och sammanställa forskningen om metoder inom hälso- och sjukvård och tandvård. Myndigheten använder vetenskaplig metodik och en tydlig arbetsprocess för att utvärdera metodernas nytta, risker och kostnader.

Sedan några år omfattar regeringens uppdrag till SBU också att utvärdera insatser inom socialtjänsten och funktionshinderområdet. Som ett led i detta har SBU gjort en bred kartläggning av forskning om olika insatser som rör funktionstillstånd och funktionshinder. Arbetet blir klart kring årsskiftet 2019/20.

Kartläggningen visar vilken evidens och vilka kunskapsluckor som finns när det gäller insatsernas effekter på människors levnadsvillkor, självständighet, självbestämmande, delaktighet och livskvalitet. Studierna kan till exempel handla om hur olika insatser påverkar möjligheten till boende och hemliv eller att tillgodogöra sig information. Studierna kan också gälla människors upplevelser och erfarenheter av olika insatser.

Exempel på insatser vid funktionsnedsättning som har stöd i LSS eller socialtjänstlagen är rådgivning/personligt stöd, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse utanför hemmet, familjehem med särskild service, bostad med särskild service, hemtjänst, dagverksamhet och trygghetslarm. RL

Om kartläggningen

Funktionstillstånd och funktionshinder. Kunskapsläget för utredning och insatser. Planerad publicering: vinter 2019/20.