Vetenskap & Praxis

Trippelbehandling minskar svåra skov vid måttlig till svår astma

Vuxna som har måttlig eller svår astma, och som redan använder inflammationshämmande läkemedel plus långverkande luftrörs­vidgare av typen LABA, får färre perioder av allvarlig försämring om de samtidigt tar långverkande antikolinerga medel, LAMA. Däremot ses ingen betydelsefull skillnad i allmän symtomkontroll.

Astma är en inflammatorisk lungsjukdom som drabbar åtta procent av alla vuxna. Vid medelsvår till svår astma kombineras långverkande beta-2-stimulerare (LABA) för att vidga luftrören med kortison som dämpar inflammationen – så kallad dubbelbehandling som ges i samma inhalator. Även långverkande antikolinerga läkemedel (LAMA) vidgar luftrören, och eftersom de har en annan verkningsmekanism kan tillägg av sådana medel förstärka effekten.

SBU har kommenterat en välgjord* systematisk översikt av studier där LAMA har lagts till i inhalatorn – så kallad trippelbehandling. Översikten visar att trippel- jämfört med dubbelbehandling minskar svåra försämringsepisoder, så kallade exacerbationer, vid måttlig till svår astma hos vuxna. Någon annan kliniskt relevant förbättring av symtomen kunde däremot inte styrkas. Behandlingen ökade personernas heshet och känsla av muntorrhet. Studierna hade inte lagts upp för att undersöka dödlighet, och dödsfallen var ytterst få.

I sin kommentar skriver SBU att många personer med astma har besvär i sitt dagliga liv, nattliga symtom, försämring vid förkylningar och exacerbationer. Utöver bra läkemedel är det viktigt att lära sig rätt inhalatorteknik och hur medicinen ska tas vid förkylning och försämring. (RL)

Till kommentaren

SBU. Tilläggsbehandling av långverkande antikolinergika till kombinationsbehandling av medelsvår till svår astma (2022). Sakkunnig: prof Thomas Sandström, Inst folkhälsa och klin med, Umeå univ. Granskare: enhetschef Hanna Sandelowsky, Akad primärvårdscentr, Sthlm.
Projektledare SBU: Naama Kenan Modén, registrator@sbu.se.

Kommenterad översikt: Kim LHY et al. Triple vs dual inhaler...JAMA 2021;325:2466-79.

Fullständig kommen­tar: www.sbu.se/2022_06

* SBU har inte bedömt de enskilda studier som ingår i översikten.