Vetenskap & Praxis

Rehab: Kombinerade insatser kan vara bättre vid långvarig smärta

Jämfört med andra insatser vid långvarig smärta, blir resultatet på sikt likvärdigt och eventuellt bättre när samordnade vårdteam med två eller fler kliniska professioner inriktar sig på både fysiska och psykosociala aspekter. Det gäller såväl själva smärtan som livskvalitet och fysisk, psykisk och social funktion. Det visar SBU:s nya utvärdering av befintlig forskning om så kallade komplexa interventioner.

SBU har på regeringens uppdrag utvärderat multimodala och interdisciplinära insatser vid långvarig smärta. Det handlar om samordnad behandling och rehabilitering som erbjuds av ett team där minst två kliniska professioner ingår och som inriktas på både fysiska och psykosociala aspekter, i syfte att förbättra individens hela livssituation.

Eftersom målet med insatserna är långsiktigt och brett, undersökte SBU effekten minst ett halvår efter avslut på dels alla aspekter av hälsa sammantaget, däribland livskvalitet, dels hela kategorier av utfall enligt ett internationellt system kallat International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). I de studier som SBU har sammanställt, jämförs samordnade behandlingar med sedvanlig vård eller någon enklare insats.

Utvärderingen visar att multimodala och interdisciplinära insatser vid långvarig smärta ger minst lika bra hälsoeffekt, ibland bättre.
Däremot håller inte det vetenskapliga underlaget för att jämföra kostnadseffektiviteten av sådana insatser med enklare behandling och sedvanlig vård. Hur balansen mellan effekt och kostnad skiljer sig beror särskilt på hur långvarig effekten är av samordnade insatser på vårdkonsumtion och sjukfrånvaro – något som fortfarande är ovisst.
Viss oklarhet råder också om hur väl deltagarna i utländska studier representerar den patientgrupp som erbjuds rehabilitering i svensk hälso- och sjukvård, där komplicerade tillstånd och samsjuklighet är vanligt. Det är tänkbart att sådana faktorer påverkar behovet och effekten av samordnad rehabilitering.
Smärta betecknas som långvarig när den har varit ihållande eller återkommande i mer än tre månader. (RL)

Om rapporten

SBU. Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta. En systematisk översikt och utvärdering av effekter på hälsa och hälsoekonomiska aspekter. Stockholm: SBU, 2021. SBU-rapport nr 341. Proj led SBU: Anna Christensson, registrator@sbu.se. Fullständig rapport med sammanfattning på sbu.se/341

SBU:s slutsatser multimodal & interdisciplinär smärtbehandling

  • Effekterna av multimodala och interdisciplinära behandlingar är jämförbara med andra interventioner – och de kan vara mer effektiva för att förbättra hälsoutfall hos personer med långvarig smärta.***
  • Det saknas ett tillräckligt tillförlitligt underlag för att beräkna kostnadseffektiviteten av multimodala och interdisciplinära behandlingar jämfört med andra interventioner.

I de studier som ingår i översikten har de patientgrupper som behandlats med en multimodal och interdisciplinär behandling förbättrats med tiden, räknat från studiens inledning till minst sex månader efter avslutad behandling. Om förbättringen är en effekt av interventionen eller om den har andra orsaker kan översikten dock inte svara på.

Även om vi inte har kunnat beräkna kostnadseffektiviteten för de multimodala och interdisciplinära behandlingarna jämfört med andra interventioner, visar en kalkyl, baserad på hypotetiska effekter på livskvalitet, sjukvårdskonsumtion och sjukskrivning, att den påverkas starkt av hur länge effekterna på sjukvårdskonsumtion och sjukskrivning kan bibehållas.

Slutligen noterar vi att det inte är helt klart i vilken utsträckning deltagarna i studierna överensstämmer med de personer med långvarig smärta som kan bli aktuella för rehabilitering i svensk hälso- och sjukvård. Deltagarna har vanligen rekryterats utifrån kriteriet att de har levt med ett smärttillstånd under lång tid. I svensk hälso- och sjukvård har många patienter som deltar i rehabilitering mer komplicerade tillstånd, t.ex. med uttalad samsjuklighet. Det medför att behovet av rehabiliteringsinsatser, och därmed också effekterna av olika insatser,  kan skilja sig mellan delgrupper av personer med olika förutsättningar. För att undersöka det behövs studier som undersöker behandlingseffekterna i sådana delgrupper av smärtpatienter.

*** resultatet har måttlig tillförlitlighet.