Vetenskap & Praxis

Robotdjur kan ge äldre med demens ökat välbefinnande

Självvald tillgång till ett mekaniskt djur med robotfunktion kan vara positivt för personer med demens på äldreboenden.

Att ta hjälp av djur har ibland prövats på äldreboenden för att bidra till trygghet, sällskap och stimulera socialt samspel. Eftersom det inte alltid är möjligt eller lämpligt att använda levande djur har robotdjur prövats – robotar som imiterar djurs interaktion med människor (eng robopets), bland annat ett kramdjur i form av en säl. I studier har insatsen testats enligt ett schema med ganska korta sessioner.

Enligt en välgjord* systematisk översikt av forskare vid University of Exeter, Storbritannien, har äldre personer som valt att använda robotdjuren, liksom personal och anhöriga, i kvalitativa studier beskrivit hur robotdjuren har upplevts bidra till hälsa och välbefinnande. Metaanalys av kvantitativa studier bekräftar minskad oro jämfört med sedvanlig omvårdnad. Alla användare reagerar dock inte positivt, och inget talar för att robotdjur skulle kunna ersätta mänskligt samspel, framhåller SBU.

Kommentaren tar också upp risken att roboten uppfattas som ett levande djur med dess känslor, behov och förmågor. Det är viktigt att personalen ger användare och anhöriga grundlig information om föremålet. För personer med demens uppstår dock frågan vad som kan betraktas som informerat samtycke.

Som ett självvalt tillägg till omvårdnad kan robotdjur vara positivt för en del äldre i särskilt boende, framför allt personer med demens. (RL)

Om kommentaren

Robotdjurs betydelse... SBU, 2022. Sakkunniga: med dr Charlotta Ryd & med dr Helena Strehlenert, Stift Sthlms läns äldrecentr. Gransk: doc Lena Dahlberg, soc arb; doc Ulrik Kihlbom, med etik; fil dr Marcus Persson, sociologi. Proj led SBU: Knut Sundell, registrator@sbu.se.

Kommenterad översikt: Abbott R, et al. Int J Older People Nurs 2019;00:e12239.

Fullständig kommentar: www.sbu.se/2022_02

* SBU har bedömt risken för snedvridning i själva översikten men inte i de enskilda studierna som ingår.