Vetenskap & Praxis

Anställning vid nedsatt intellektuell funktion

SBU har kommenterat en finsk systematisk översikt om stödinsatser för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska komma in på den öppna arbetsmarknaden.

Översikten som har publicerats i Journal of Occupational Rehabilitation undersöker om fler personer med intellektuell funktionsnedsättning blir anställda på den öppna arbetsmarknaden efter olika stödinsatser. Anställning kan bland annat leda till nya sociala kontakter, känsla av meningsfullhet, tillhörighet, bättre ekonomi och ökad livskvalitet

SBU:s sammanfattande kommentar till översikten är att fler välgjorda studier behövs för att dra säkra slutsatser om orsakssamband och visa vilka insatser som i så fall är effektivast, exempelvis olika former av utbildning, arbetsträning, coachning och tekniska hjälpmedel.

I översikten ingår kohortstudier från Sverige, Storbritannien och USA, men bara två experimentella studier med kontrollgrupp. De insatser som beskrivs i de utländska studierna verkar likna dem som används i Sverige – exempelvis ett program kallat supported employment, där personen tidigt börjar på en arbetsplats och får stöd under tiden i stället för att träna först. Många insatser beskrivs dock på ett så övergripande sätt att det inte framgår vad som har ingått. Detta gör det svårare att bedöma hur insatserna skulle fungera i Sverige, enligt SBU:s sakkunniga.

Översikten har både en kvantitativ del, som gäller anställningsgrad efter olika insatser, och en kvalitativ del, som gäller deltagares upplevelser.
De funktionsnedsättningar som översikten gäller innebär svårigheter att förstå ny och komplicerad information, att lära sig nya färdigheter och att fungera socialt utan stöd. Personer med nedsatt intellektuell funktion arbetar sällan på den öppna arbetsmarknaden. [RL]

Om kommentaren

Insatser för att stötta personer med intellektuella funk­tionsnedsättningar att få en anställning. SBU, 2021. Projektled SBU: Naama.Kenan.Moden@sbu.se Kommen­­terad översikt: Nevala N, et al. The effective­­ness of rehabilitation ... J Occup Rehabil 2019;29:773-802. Fullständig SBU-kommentar: www.sbu.se/2021_01