Vetenskap & Praxis

Proffsledd tolvstegsinsats ökar chansen till varaktig nykterhet

Jämfört med vanliga behandlingar vid skadligt alkoholbruk, som KBT och motivationshöjande behandling (MET), ger professionellt ledd behandling enligt tolvstegsmodellen lika god effekt – i vissa avseenden något bättre. Fyra studier tyder samtidigt på lägre kostnader. Det visar en systematisk översikt som SBU har granskat.

Cochrane-översikten, i vilken de flesta av studierna är från USA, visar att olika professionellt ledda tolvstegsinsatser i högre utsträckning leder till varaktig nykterhet än kognitiv beteendeterapi, KBT, och MET. Upp till tre år efter behandlingen var fler deltagare som fått tolvstegsinsatser fortfarande nyktra.
Tolvstegsbehandling var dock likvärdig med de andra behandlingarna i fråga om andelen nyktra dagar, drickandets omfattning och förekomsten av alkoholrelaterade konsekvenser.
Tolvstegsinsatserna har som del av sin målsättning att engagera deltagarna i Anonyma Alkoholister (AA), som är en självhjälpsorganisation. I studierna är det dock professionellt ledda insatser som har jämförts med annan behandling, och inte självhjälpsgrupperna i sig, framhåller SBU i sin kommentar.
När studierna jämförde olika typer av korta hänvisande insatser för att öka deltagandet i AA noterades också en skillnad. Insatser som aktivt motiverade och slussade vidare personerna till deltagande i AA-grupper, och som följde upp att personerna deltog, ledde till något bättre varaktig nykterhet än sådana som bara informerade om AA.
Enligt översikten finns det generellt starkare vetenskapligt stöd för tolvstegsprogram som är manualbaserade än för sådana som inte är det, och detta gäller även korta hänvisande insatser.
De fyra studier i översikten som hade undersökt kostnader tyder på att de professionellt ledda tolvstegsprogrammen förmodligen innebär lägre kostnader för hälso- och sjukvården än andra behandlingsinsatser.
Enligt översiktsförfattarna behövs det studier från andra länder för att se om resultaten gäller även där. SBU noterar dock att översikten av oklara skäl utelämnar en publicerad nordisk undersökning, som hade gjort resultaten mer allmän­giltiga.

SBU konstaterar vidare att en svaghet i underlaget är att insatsernas inriktning och omfattning varierar mellan studier – från begränsad rådgivning till strukturerad behandling med olika grad av manualstöd, och från enstaka, korta sessioner till omfattande program under flera månader. Även om översiktsförfattarna har tagit hänsyn till graden av manualstöd, är det oklart om de har beaktat andra skillnader mellan insatserna.

SBU:s granskare påpekar också att författarna frångår Cochranes egna riktlinjer när de bedömer risken för snedvriden rapportering som låg. Många av studieprotokollen hade nämligen inte förhandsregistrerats, och enligt riktlinjerna innebär detta hög eller oklar risk.
Ingen studie i översikten rapporterar livskvalitet, funktionsförmåga eller psykologiskt välbefinnande – viktiga utfall som enligt SBU:s kommentar bör ingå i framtida forskning. [RL]

Om kommentaren

Effekter av tolvstegsbehandling och korta insatser för att understödja deltagande i AA vid alkoholberoende. SBU, 2021. Sakkunnig: med dr Joar Guterstam, spec psykiatri o beroendemed, Karolinska inst. Granskare: Arne Gerdner, prof soc arbete, Hälsohögskolan, Jönköping. Projektledare SBU: Nils.Stenstrom@sbu.se Komm översikt: Kelly JF, et al. Alcoholics Anonymous and other 12-step programs for alcohol use disorder. Cochrane Database of Syst Reviews 2020, Issue 3. Läs hela kommentaren på: www.sbu.se/2021_02