Insatser till föräldrar med depression verkar även hjälpa barnen

Förebyggande insatser till föräldrar med svår depression kan förbättra deras samspel med barnen. Det kan också minska risken att barnen själva ska utveckla depressiva symtom, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten har sammanställt sex systematiska litteraturöversikter om effekten på barns hälsa av förebyggande insatser när föräldrarna har problem som missbruk eller psykisk sjukdom.

Enligt Folkhälsomyndigheten minskar risken för att barn med en deprimerad förälder (främst mödrar) själva ska drabbas av depression eller depressiva symtom om föräldrarna får ta del av förebyggande insatser som är riktade till familjen. Effekten på depression är måttlig (RR 0,60; KI 0,45 till 0,79; NNT 17), och det vetenskapliga underlaget måttligt starkt.

De förbyggande insatserna verkar enligt rapporten även kunna förbättra samspelet mellan föräldrar med depression och deras barn.

Däremot räcker underlaget inte för att avgöra vilket slags förebyggande metod som fungerar bäst. De studier som ingick i samtliga översikter var genomgående få och små.

Det går inte heller att bedöma vilka positiva eller negativa effekter på barn som förebyggande insatser skulle kunna ha i familjer där de vuxna har alkohol- och drogproblem. De studier som ingår i översikterna har för låg vetenskaplig kvalitet. Folkhälsomyndigheten sökte också efter systematiska översikter om effekter på barn av insatser i familjer där de vuxna använder våld i sin relation. Inga sådana översikter fanns. RL

Lästips

Folkhälsomyndigheten. Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld. En systematisk översikt av översikter, 2016. www.folkhalsomyndigheten.se

Blaasvær N, et al. Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0–6 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015.

RR – relativ risk
KI – konfidensintervall
NNT – number needed to treat

Se även SBU:s ordlista på sbu.se

Vetenskap & Praxis SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad: 2017-11-29
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/vop201703_18
Sidan publicerad