Vetenskap & Praxis

Löpande översikter föreslås på områden som utvecklas snabbt

Systematiska översikter inom kunskapsområden som är helt nya eller som utvecklas ovanligt snabbt borde från början läggas upp så att resultaten uppdateras regelbundet. Det föreslår ett antal forskare från flera länder.

Välgjorda systematiska översikter av forskningen brukar ge mer tillförlitliga resultat än enstaka studier. Men i några fall kommer nya viktiga rön i så rask takt att översikter snabbt blir inaktuella. Det gäller områden där forskarna bryter ny mark och där varje rön innebär ett betydande framsteg.

Ett internationellt forskarnätverk föreslår nu att sådana snabbt expanderande forskningsfält borde belysas med ”levande” sammanställningar – living systematic reviews – i stället för ständigt nya översikter som delvis överlappar varandra. Det skulle vara effektivare om en forskargrupp från början tog på sig att analysera sin fråga löpande, enligt förslaget.

Översiktsarbetet måste då läggas upp och publiceras annorlunda. Bland annat måste författarnas arbetsplan – protokollet – ange hur ofta de kommer att söka efter nya studier och gå igenom dessa. Forskarna måste klargöra om nya resultat kommer att läggas till omedelbart eller med fördröjning, och vilka statistiska metoder som ska användas. Vidare måste författarskapet omprövas vid varje uppdatering. Endast personer som har bidragit väsentligt till den senaste versionen bör anges.

Slutligen föreslår man att traditionella systematiska översikter görs om till levande översikter, när detta bedöms lämpligt. Och när kunskapsläget stabiliseras bör det omvända ske. I mars 2018 fanns fyra levande översikter i Cochrane-biblioteket. RL

LÄSTIPS

  • Elliott JH, et al. Living systematic review: 1. Introduction – the why, what, when, and how. J Clin Epidemiol 2017;91:23-30.
  • Mer om levande systematiska översikter på www.cochrane.org/lsr