Strategi utvecklas för att skatta effekt i klinisk vardag

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kunskapen om nya behandlingar som är på väg in i vården kommer bland annat från välgjorda kliniska studier. Men den effekt som påvisas i sådana prövningar kan avvika från vad som uppnås i klinisk vardag. I strävan att renodla sina frågor har forskarna ibland uteslutit försöksdeltagare som har flera sjukdomar samtidigt eller som har ett dåligt allmänt hälsotillstånd. Detta kan leda till att behandlingseffekten i praktiken blir en annan än i studierna.

I ett aktuellt projekt har SBU undersökt om det går att med hjälp av hälsodataregister och vissa statistiska strategier justera den bild av effekten som kliniska prövningar ger. Det gäller dels innan behandlingen har införts, dels efter en tids användning. En bred litteratursökning resulterade i nio relevanta artiklar som analyserades.

SBU konstaterar att det finns strategier eller tillvägagångssätt som skulle kunna användas. Nästa steg är att testa dessa och undersöka hur praktiska och juridiska frågor kan lösas. Här kommer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att ha huvudansvaret i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, Läkemedelsverket och SBU. RL

Om rapporten

Värdering av effektivitet i klinisk vardag (2016). SBU-rapport nr 256. Kontaktperson: Naama.KenanModen@sbu.se

Rapporten finns på www.sbu.se/256

Vetenskap & Praxis SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad: 2017-04-26
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/vop1701_10
Sidan publicerad