Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Otillräcklig kunskap om ny 3D-mammografi

Det går inte att bedöma värdet av att använda en ny 3D-metod vid screening av bröstcancer i stället för vanlig tvådimensionell digital mammografi. Det konstaterar SBU i sin kommentar till en norsk utvärdering.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad:

3D mammografi

SBU har granskat en utvärdering av en ny metod för screening av bröstcancer. Metoden är en form av så kallad tomosyntes. Det innebär att digitala mammografibilder tas från flera olika vinklar och läggs samman till en tredimensionell bild.

Utvärderingen har gjorts av Folkhelseinstituttet i Norge och gäller systemet Selenia Dimensions. Myndigheten ville ta reda på om det vid mammografi är en fördel att använda tomosyntes – antingen som komplement till den vanliga tvådimensionella digtala tekniken, som är standard i dag, eller i stället för nuvarande undersökning.

Slutsatsen blev att frågan inte kunde besvaras. Man kunde inte finna tillräckliga belägg för att bedöma Selenia Dimensions nytta, risker och kostnadseffektivitet vid mammografiscreening. Man vet bara att metoden skulle innebära att de kvinnor som undersöks får en högre stråldos jämfört med i dag.

De norska författarna sökte efter studier av påverkan på överlevnad och livskvalitet, men också efter undersökningar av hur känslig och träffsäker metoden är – hur ofta den ger falskt alarm respektive missar cancerfall – samt hur ofta kvinnorna behöver kallas tillbaka för fortsatt utredning.

När det kommer fler studier är det värt att överväga en ny heltäckande utvärdering, som innefattar en ekonomisk analys och som redovisar hur olika antaganden slår. Det skriver SBU i sin kommentar.

Där framhålls också att den norska utvärderingens resultat och slutsatser om Selenia Dimensions inte kan generaliseras till liknande system från andra tillverkare. Men när Folkhelseinstituttets projekt startade var tillverkaren av Selenia Dimensions den enda som hade lämnat in dokumentation. [RL]

Om kommentaren

Bröstcancerscreening med 3D-mammografi – digital brösttomosyntes med Selenia Dimensions. SBU, 2019.
Sakkunnig: doc och univ lektor Sophia Zackrisson, Lunds univ, och överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Malmö.
Kontakt SBU: Miriam Entesarian Matsson
Kommenterad översikt: Movik E, et al. Digital Breast Tomosynthesis with Hologic 3D mammography ...
Oslo: Norwegian Institute of Public Health, 2017.

Sidan publicerad