Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Indirekt jämförelse av psykoterapier vid depression bör tolkas försiktigt

En brittisk jämförelse av olika former av psykoterapi vid lindrig till medel-svår depression hos vuxna har kommenterats av SBU. Skillnader på gruppnivå i effekt på depressionssymtomen kunde inte påvisas men inte heller uteslutas.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad:

Det vetenskapliga underlaget har analyserats av brittiska National Institute for Health and Care Excellence, NICE. Författarna jämför interpersonell terapi (IPT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och tidsbegränsad psykodynamisk terapi (tidsbegränsad PDT) genom att sammanställa studier av de olika behandlingarnas effekter. Eftersom terapiformerna sällan har testats sida vid sida i samma studie, så blir vissa av jämförelserna indirekta. Sammanställningen är en så kallad nätverksmetaanalys – en metod som överlag ger osäkrare resultat än vanlig metaanalys (se Vetenskap & Praxis nr 1–2, 2018).

Underlaget visar att KBT har statistiskt säkerställd effekt hos vuxna på depressionssymtom och tillfrisknande enligt fastställda kriterier, jämfört med placebotabletter, sedvanlig behandling och väntelista. Men nätverks-metaanalysen kan varken bekräfta eller utesluta effektskillnader mellan KBT, IPT och tidsbegränsad PDT. Detta skulle kräva fler deltagare och mer enhetliga behandlingskategorier. SBU framhåller att man inte utan vidare kan överföra de aktuella studiernas resultat till personer som är över 65 år eller som samtidigt har annan psykisk ohälsa. Slutligen är det viktigt att även beakta långtidseffekter och osäkerhet i indirekta jämförelser. RL

Om kommentaren

IPT, KBT och tidsbegränsad PDT vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna. Stockholm: SBU, 2018.
Sakkunniga: prof Ata Ghaderi, klin psykologi, Karolinska inst, Stockholm; doc Helene Ybrandt, psykologi,
Umeå univ; prof em Rolf Holmqvist, klin psykologi, Linköpings univ.
Kontaktperson på SBU: Margareta.Hedner@sbu.se

Den systematiska översikt som kommenteras är:
NICE. Depression in adults: treatment and management. Draft for consultation. National Institute for health and community settings, London, 2017.
Fullständig kommentar finns på www.sbu.se/2018_05

Sidan publicerad