Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Elektroder på samma sida skonar minnet när depression behandlas

Tidiga biverkningar minskar om elektroderna placeras på bara den ena sidan av huvudet när depression elbehandlas, i stället för på båda sidorna. Nyttan blir densamma. Svenska specialistriktlinjer stöds av en systematisk översikt, kommenterar SBU.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Så kallad elektrokonvulsiv behandling (ECT) kan användas bland annat vid svår depression. På många håll i världen placeras elektroderna på båda sidorna av huvudet. Men en systematisk översikt som SBU har granskat och kommenterat talar för enkelsidig behandling, trots att detta kräver en hög dos ström i stället för en måttlig.

Effekten när det gäller att förebygga återfall i depression det första året är likvärdig. Samtidigt blir minnesstörningen mindre under första veckan efter behandlingen. Några slutsatser om eventuella skillnader i effekt eller bivekningar på längre sikt kan däremot inte dras.

Översikten omfattar sju randomiserade studier – de flesta från USA, en från Irland och en från Iran. Totalt studerades 792 vuxna som hade ett skov av svår unipolär eller bipolär sjukdom.

Vid ECT påverkas hjärnans signal-substanser och vissa hormoner. Exakt hur behandlingen utövar sin effekt är dock inte känt. Behandlingen anpassas efter symtomens svårighetsgrad. Vid sidan av elektrodernas placering, strömstyrkan och antalet behandlingar kan man också variera elpulsernas egenskaper. RL

Om kommentaren

Betydelsen av elektrodplacering vid elektrokonvulsiv behandling (ECT). Stockholm: SBU, 2018.

Sakkunnig: doc Mussie Msghina, inst f klin neurovet, Karolinska institutet.
Kontaktperson på SBU: Claes.Lennmarken@sbu.se

Den systematiska översikt som kommenteras är: Kolshus E, et al. Bitemporal v. high-dose right unilateral electroconvulsive therapy for depression: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Psychol Med 2017;47:518-30.

Fullständig kommentar finns på www.sbu.se/2018_02

Publicerad:
Sidan publicerad